PRIVACYBELEID

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

 Privacybeleid van de Website

www.SereniMax.com

1.        Inleiding

 

SereniMax NV (verder: SereniMax), uitgever van de Website www.SereniMax.com, verzamelt de persoonsgegevens aangaande de Leden, op basis van de gegevens die zij haar op de Website hebben meegedeeld.

 

Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruikers en/of Leden van de Website worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van SereniMax, de enige verantwoordelijke voor de verwerking, en deze zijn voornamelijk benodigd voor de inschrijvingen als Lid, voor het in contact brengen van de Verkopers met de Potentiële Kopers, alsook de verzekering, de bijstand bij autopech, de diagnose en eventueel de garantie van de Voertuigen. De Gebruikers zijn ervan op de hoogte dat als indien zij niet instemmen SereniMax niet in staat is om hen te identificeren, hun profiel aan te maken, noch hen de status van Lid toe te kennen.

                                                                         

SereniMax verbindt zich ertoe behalve aan de hieronder gespecificeerde derde partijen en aan de Leden zelf, deze gegevens niet te verspreiden aan derden. Ze zullen enkel door haar interne diensten gebruikt worden voor onder andere de verwerking van aanvragen tot reservatie en Proefritten of met het oog op zowel het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatieve e-mails als in het kader van de verpersoonlijking van de Website en in functie van de voorkeuren vastgesteld bij de Leden.

 

SereniMax verdeelt niet, verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en verhuurt de gegevens aangaande haar Leden niet, aan derden, behalve aan de hieronder gespecifieerde derde partijen. In geval van gebruik door derden van persoonsgegevens, anders dan door de derde partijen hieronder gespecificeerd, verbindt SereniMax zich ertoe vooraf het Lid te verwittigen ten einde hem toe te laten zijn bezwaarrecht uit te oefenen.

 

SereniMax kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwde derden betreffende haar Leden en uitwisselingsstructuren en aangaande informatie op de Website, maar deze statistieken mogen geen enkel persoonsgegeven bevatten. Huidig artikel kan echter niet de overgang of de overdracht van activiteiten aan een derde beletten.

2.        Duurtijd van de bewaring

 

SereniMax bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten. Wanneer de persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, worden de gegevens van de gebruiker maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die het Lid aan SereniMax bindt.

 

Na afloop van de bewaringstermijn zal SereniMax alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar of anoniem werden gemaakt.

3.         Recht op toegang en rechtzetting

 

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) nr. 2016/679 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens, kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen via de rubriek ”Mijn Profiel”. Overeenkomstig dezelfde wetgevingen, heeft de verwerking van nominatieve informatie verzameld op de Website het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, waar SereniMax werd geregistreerd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens onder het nummer 1517391938005. De persoon, binnen de onderneming, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, belast met het beantwoorden van vragen van Leden wat dit betreft, is Alex Gaschard, privacy@SereniMax.com.

 

3.1.                  Toegang tot de gegevens en kopieën

 

Middels een aanvraag verstuurd per post of op elektronische wijze gericht aan SereniMax kan het Lid, nadat zijn identiteit werd bewezen, kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van diens persoonsgegevens die verworven werden. De informatie zal via elektronische weg verschaft worden.

 

SereniMax kan van het Lid betaling eisen van alle redelijke kosten gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door het Lid gevraagd wordt.

 

De kopie van zijn gegevens zal aan het Lid meegedeeld worden uiterlijk een maand na ontvangst van diens aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. SereniMax licht het Lid van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

 

3.2.                  Recht op verbetering

 

Middels een aanvraag verstuurd per post of op elektronische wijze gericht aan SereniMax kan het Lid, nadat zijn identiteit werd bewezen, binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat diens gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

 

Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. SereniMax licht het Lid van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

 

3.3.                  Recht om zich tegen de verwerking te verzetten

 

Middels een aanvraag verstuurd per post of op elektronische wijze gericht aan SereniMax kan het Lid op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd bewezen, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van diens persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor legitieme belangen nagestreefd door SereniMax of derde partijen.

 

SereniMax kan weigeren om het verzet van het Lid uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van het Lid, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten in justitie.

 

SereniMax is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van het Lid en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van het Lid te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. SereniMax licht het Lid van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

 

 

 

3.4.                  Recht op beperking van de verwerking

 

Middels een aanvraag verstuurd per post of op elektronische wijze gericht aan SereniMax kan het Lid, nadat zijn identiteit werd bewezen, de beperking/schorsing verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens in volgende gevallen:

·             wanneer het Lid de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die SereniMax nodig heeft om dit na te kijken;

·             wanneer het gebruik ongeoorloofd lijkt en het Lid de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;

·             wanneer het Lid deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;

·             gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die SereniMax van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van SereniMax en deze van het Lid.

Wanneer de verwerking geschorst werd krachtens deze bepaling, mogen de persoonsgegevens slechts na instemming van het Lid worden verwerkt, met uitzondering van de bewaring ervan of om rechten in rechte vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te vrijwaren, of nog, omwille van redenen van openbaar belang van de Europese Unie of één van haar lidstaten.

 

SereniMax zal het Lid ervan in kennis stellen van zodra de beperking/schorsing van de werking wordt opgeheven.

 

3.5.                  Recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

 

Middels een aanvraag verstuurd per post of op elektronische wijze gericht aan SereniMax kan het Lid, nadat zijn identiteit werd bewezen, de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

·             de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;

·             het Lid heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere grondslag voor verdere verwerking;

·             het Lid verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of het Lid oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden;

·             de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

·             de persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan SereniMax onderworpen is.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

·             van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

·             van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan SereniMax onderworpen is;

·             van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

SereniMax is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van het Lid en dien zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van het Lid te verlenen. Deze termijn kan worden verlengd met twee maanden in functie van de complexiteit en het aantal aanvragen. SereniMax licht het Lid van deze verlenging en de reden voor de verlening in ten laatste een maand na de aanvraag te hebben ontvangen.

De gebruiker heeft binnen dezelfde modaliteiten eveneens het recht om op kosteloze wijze de uitwissing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zouden zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

 

3.6.                  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

Middels een aanvraag verstuurd per post of op elektronische wijze gericht aan SereniMax kan het Lid, nadat zijn identiteit werd bewezen, vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking indien:

·             de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en

·             de verwerking gebaseerd is op de toestemming van het Lid of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die werd gesloten tussen het Lid en SereniMax .

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft het Lid eveneens het recht om van SereniMax te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter, voor zover dit technisch mogelijk is.

4.        Cookies en - web beacons

 

De Website maakt gebruik van cookies, - opgeslagen informaticabestanden op de harde schijf van de computer van het Lid - Gebruiker van de Website. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan het Lid - of de Gebruiker te verpersoonlijken. Het Lid heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internetbrowser in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt geleverd door SereniMax te verpersoonlijken.

 

Sommige webpagina’s van de Website kunnen soms elektronische afbeeldingen bevatten of “sjablonen”, die toelaten het aantal bezoekers van de webpagina te tellen. Deze laten toe statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s, en dit teneinde de Leden beter te bedienen.

5.        Gespecificeerde derde partijen

 

De gegevens met een persoonlijk karakter kunnen aan volgende derde partijen, die allen deelnemende partij zijn bij de SereniMax diensten, worden doorgegeven:

 

               De Bijstandspartner: bedrijf dat met SereniMax een partnership afsloot zodat de Proefrit geniet van een specifieke polis bijstand bij autopech. Haar identiteit, adres en registratienummer zijn vermeld zijn in Artikel 4.8.1 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

               De Diagnosepartner: bedrijf dat met SereniMax een partnership afsloot en een aantal diensten levert rond controle en verificatie van bepaalde Voertuigen. Haar identiteit, adres en registratienummer zijn vermeld zijn in Artikel 5.4 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

               De Elektronischgeldinstelling: de elektronischgeldinstelling die met SereniMax een partnership afsloot om veilige betalingen tussen partijen af te handelen. Haar identiteit, adres en registratienummer zijn vermeld zijn in Artikel 8.1 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

               De Garantiepartner: bedrijf dat met SereniMax een partnership afsloot en een dekking tegen mechanische panne aanbiedt voor bepaalde Voertuigen. Haar identiteit, adres en registratienummer zijn vermeld zijn in Artikel 6.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

               De Verzekeringspartner: bedrijf dat met SereniMax een partnership afsloot zodat de Proefrit geniet van een specifieke autoverzekeringspolis. Haar identiteit, adres en registratienummer zijn vermeld zijn in Artikel 4.8.2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

De gespecificeerde derde partijen kunnen de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

1.         Moderatie en monitoring van de Leden als de vermelde partij tussenkwam in het proces als subcontractant, zoals bepaald in Artikel 3.4.2 van de AGV

2.         Verificatie van het statuut van een Lid ten einde te bepalen indien laatstgenoemde, zijn passagiers of het voertuig kan genieten van de garanties beschreven in artikelen 4.8, 5.3 en 6.3 van de AGV

3.         Commerciële prospectie met het oog op aansporing van bepaalde Leden om een contract te onderschrijven of enig ander product/dienst aangeboden door de hierboven vermelde bedrijven.

 

Elk ander gebruik door vermelde derde partijen van de gegevens voortkomende uit de database van de Leden van SereniMax is formeel verboden. Alle persoonlijke gegevens betreffende de Leden van SereniMax worden met de meest strikte vertrouwelijkheid behandeld door elke derde vermelde partij, die zich inzet om alles in het werk te stellen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe ze toegang heeft te verzekeren, teneinde er gebruik van te maken in geen enkel ander geval dan de hierboven beschreven punten.