ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website

www.SereniMax.com

1.        Inleiding

 

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder: AGV) zijn zonder enige uitzondering van toepassing op het dienstenpakket aangeboden door SereniMax NV (verder: SereniMax), naamloze vennootschap volgens het Belgisch rechtstelsel met maatschappelijke zetel op Désire Desmetstraat 62, B-1030 Brussel, ingeschreven in het handelsregister met het nummer BE 0689 785 608, toegankelijk via het webadres www.SereniMax.com (verder: de Website) en haar mobiele versies (applicaties, webapps, apps), met name een reeks van diensten om het kopen en verkopen van tweedehandswagens veiliger en betrouwbaarder te maken. Naast het in contact brengen van eigenaars en Potentiële Kopers organis eert SereniMax via externe partners een reeks van bijkomende diensten, zoals een verzekering, een rijbijstand, een diagnose, een garantie en een betaaloplossing.

 

De huidige AGV hebben als doel de gebruiksvoorwaarden van de Website, de aangegane relaties tussen de Website en haar Leden, tussen de Leden onderling, alsook tussen de Leden en derde partijen die tussenkomen inzake bovenvermelde diensten. Deze AGV zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden vanaf het moment van inschrijving van een Gebruiker in de hoedanigheid van Lid van de Website. Zij zijn altijd toegankelijk op de Website, en hebben voor zover van toepassing voorrang op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

 

Bij aanvaarding van de huidige AGV in naam van een vennootschap of ander rechtspersoon, verzekert u het recht te hebben om op te treden in naam van de betreffende vennootschap of rechtspersoon conform de huidige AGV.

2.        Definities

 

Algemene Betalingsvoorwaarden: gebruiksvoorwaarden voor de diensten van de Elektronischgeldinstelling beschreven in Artikel 8.2. De kennisname van de huidige AGV geldt als kennisname van de Algemene Betalingsvoorwaarden.

 

Bijstandspartner: bedrijf met de mogelijkheid om verschillende vormen van bijstand te bieden, zoals bijstand bij autopech, dat met SereniMax een partnership afsloot zodat de Proefrit geniet van een specifieke polis bijstand bij autopech. De Bijstandspartner verschilt van land tot land, waarbij de details (identiteit, adres en registratienummer) vermeld zijn in Artikel 5.1.

 

Bijstandspremie: bedrag betaald door de Potentiële Koper aan de Bijstandspartner opdat het Voertuig een Gedekt Voertuig zou worden.

 

Care Dienst Kosten: bedrag betaald door de Potentiële Koper aan SereniMax voor het verlenen van de Care Dienst.

 

Check Dienst Kosten: som van de Reservatievergoeding en de Diagnose Kosten.

 

Care Dienst: dienst aangeboden via de Website die een optionele garantie voor een gekocht Voertuig mogelijk maakt, los van het feit of de betaling gebeurde via de Pay Dienst.

 

Check Dienst: dienst aangeboden via de Website die de Diagnose van een Voertuig mogelijk maakt. De Check Dienst omvat ook een prestatie van reservering.   

 

Diagnose: diagnose van het Voertuig door de Diagnosepartner. Dit bestaat uit het nakijken van een groot aantal belangrijke punten van de Wagen om de Potentiële Koper een duidelijk beeld te geven van de staat van de wagen voor diens beslissing om de Wagen al dan niet te kopen.

 

Diagnose Garage: garage die deel uitmaakt van het netwerk van de Diagnosepartner en die de mogelijkheid heeft om een Diagnose uit te voeren.

 

Diagnose Expert: een expert automobiel die het mandaat kreeg van de Diagnosepartner om een Diagnose uit te voeren en daarvoor ook de nodige capaciteiten heeft.

 

Diagnose Kosten: bedrag betaald aan de Diagnosepartner voor het leveren van de prestatie Diagnose.

 

Diagnosepartner: bedrijf beschikkende over een netwerk van Diagnose Garages of Diagnose Experts en die het geheel van controles kan uitvoeren voorzien in de Check Dienst. De Diagnosepartner verschilt per land waar het Voertuig ingeschreven is en diens identificatiegegevens en adres zijn vermeld in Artikel 5.4.

 

Elektronische Portemonnee: een digitale portefeuille met elektronisch geld geopend op naam van het Lid door de Elektronischgeldinstelling, waarop het Lid de mogelijkheid heeft om elektronisch geld te storten, te beheren en af te halen. De Elektronische Portemonnee kan evenwel niet beschouwd worden als een spaarrekening, een lopende rekening of een betaalrekening.

 

Finale Verkoopprijs: het onderhandelde en betaalde bedrag van de Poteniële Koper aan de Verkoper voor de aankoop van het Voertuig, onafhankelijk van het feit of dit bedrag via de Pay Dienst werd betaald of niet

 

Franchise: bedrag ten laste van de Potentiële Koper, bestemd voor het dekken van de in mindering brenging van de vergoeding door de Verzekeringspartner aan de Verkoper ingevolge schade aan diens Voertuig. Deze wordt overeengekomen per geval en per Gedekt Voertuig.

 

Garantie: optie voor een Voertuig eventueel gekocht door een Potentiële Koper om verzekerd te zijn door de Garantiepartner tegen een aantal risico’s geassocieerd met mechanisch of elektrisch falen na de aankoop.

 

Garantiepartner: bedrijf dat over de toelating beschikt om verschillende types verzekering aan te bieden, inclusief een verzekering voor garantie tegen mechanische autopanne. Via een partnership met

SereniMax biedt de Garantiepartner een dekking tegen mechanische autopanne voor sommige Voertuigen. De Garantiepartner verschilt per land waar het Voertuig ingeschreven is en diens identificatiegegevens en adres zijn vermeld in Artikel 6.3.

 

Garantiepremie: bedrag betaald door de Potentiële Koper aan de Garantiepartner opdat het voertuig een Gegarandeerd Voertuig zou zijn.

 

Gebruiker: elke persoon die de Website bezoekt, ongeacht het feit of deze Lid word of niet.

 

Gedekt Voertuig: elk Voertuig gebruikt gedurende de Proefrit en onderhevig aan de Specifieke Bijstandsvoorwaarden en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden.

 

Gegarandeerd Voertuig: Voertuig dat geniet van de Bijzondere Voorwaarden Garantie.

 

Grote Problemen: problemen voorgevallen tijdens een Proefrit waarbij klaarblijkelijk een professionele interventie benodigd is om het voertuig te herstellen, zoals schade als gevolg van een ongeluk, botsing, krassen, aanzienlijke bevuiling, enz..

Kleine Problemen: problemen voorgevallen tijdens een Proefrit waarbij geen professionele interventie benodigd is om het voertuig te herstellen, zoals vuil, vlekken, beschadigde voorwerpen, lichte schade, lichte vertragingen, parkeerboetes, enz...

Elektronischgeldinstelling: een verdeler van elektronisch geld, geregistreerd bij een officiële financiële marktautoriteit, en die met SereniMax een partnership afsloot om betalingen op de Website mogelijk te maken en te beveiligen. De Elektronischgeldinstelling verschilt van land tot land en diens identificatiegegevens en adres zijn vermeld in Artikel 8.1.

 

Initiële Verkoopprijs: de prijs van het Voertuig zoals initieel vastgelegd door de Verkoper.

 

Instructies: document gestuurd naar de Potentiële Koper en/of de Verkoper met daarin de gedetailleerde instructies voor, gedurende en na de Proefrit.

 

Lid: elke Gebruiker met een profiel op de Website, na aanvaarding van de AGV. Elk Lid kan Verkoper of Potentiële Koper zijn, op niet-uitsluitende wijze.

 

Potentiële Koper: persoon die het Voertuig wil kopen van de Verkoper.

 

Pay Dienst Kosten: bedrag betaald aan SereniMax voor het leveren van de Pay Dienst.

 

Pay Dienst: dienst aangeboden door SereniMax via de Website voor de effectieve betaling van het Voertuig door de Potentiële Koper.

 

Proefrit: de periode waarbij een Potentiële Koper het Voertuig van de Verkoper mag gebruiken om hem uit te proberen in het kader van een mogelijke aankoop van het Voertuig.

 

Proefritscontract: contract ondertekend tussen de Verkoper en de Potentiële Koper voorafgaand aan de Proefrit, met daarin de voorwaarden voor het gebruik van het Voertuig door de Potentiële Koper gedurende de volledige periode van de Proefrit.

 

Reservatievergoeding: bedrag betaald door een Lid aan SereniMax voor het leveren van een reservatiedienst binnen de verleende Diensten.


Specifieke Bijstandsvoorwaarden: bijzondere bijstandsgaranties zoals beschreven op het webadres
www.serenimax.com/assets/pdf/CGU-SereniMax-specific-assistance-BE-NL.pdf aangeboden door de Bijstandspartner specifiek voor de Leden van de Website. De kennisname van de huidige AGV geldt als kennisname van de Specifieke Bijstandsvoorwaarden. Alhoewel deze AGV in Artikel 4.8 een samenvatting bevatten van de Specifieke Bijstandsvoorwaarden, primeren deze laatste indien de Specifieke Bijstandsvoorwaarden en de samenvatting in betreffende Artikel 4.8 tegenstrijdig zouden blijken.

 

Specifieke Diagnosevoorwaarden: bijzondere voorwaarden voor de Diagnose zoals beschreven op het webadres www.serenimax.com/assets/pdf/CGU-SereniMax-specific-check-BE-NL.pdf ter beschikking gesteld door de Bijstandspartner specifiek voor de Leden van de Website. De kennisname van de huidige AGV geldt als kennisname van de Specifieke Diagnosevoorwaarden. Alhoewel deze AGV in Artikel 5.3 een samenvatting bevatten van de Specifieke Diagnosevoorwaarden, primeren deze laatste indien de Specifieke Diagnosevoorwaarden en de samenvatting in betreffende Artikel 5.3 tegenstrijdig zouden blijken.

 

Specifieke Garantievoorwaarden: bijzondere voorwaarden voor de verzekering voor garantie tegen mechanische autopanne zoals beschreven op het webadres www.serenimax.com/assets/pdf/CGU-SereniMax-specific-warranty-BE-NL.pdf ter beschikking gesteld door de Garantiepartner specifiek voor de Leden van de Website. De kennisname van de huidige AGV geldt als kennisname van de Specifieke Garantievoorwaarden. Alhoewel deze AGV in Artikel 6.3 een samenvatting bevatten van de Specifieke Garantievoorwaarden, primeren deze laatste indien de Specifieke Garantievoorwaarden en de samenvatting in betreffende Artikel 6.3, tegenstrijdig zouden blijken.

 

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden: bijzondere garanties betreffende de specifieke verzekering tijdens de Proefrit zoals beschreven op het webadres www.serenimax.com/assets/pdf/CGU-SereniMax-specific-insurance-BE-NL.pdf ter beschikking gesteld door de Verzekeringspartner voor de Leden van de Website. De kennisname van de huidige AGV geldt als kennisname van de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden. Alhoewel deze AGV in Artikel 4.8 een samenvatting bevatten van de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden, primeren deze laatste indien de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden en de samenvatting in artikel 4.8 tegenstrijdig zouden blijken.

 

Test Dienst: de dienst aangeboden door SereniMax door middel van de Website die de Proefrit van Voertuigen mogelijk maakt. De Dienst bevat onder andere een reservatiedienst voor de Potentiële Koper.

 

Test Dienst Kosten: som van de Bijstandspremie, de Verzekeringspremie  en een Reservatiesvergoeding.

 

Transactie: de afsluitende stap bij de verkoop van het Voertuig, resulterend in de onherroepelijke betaling van het Voertuig door de Potentiële Koper.

 

Verkoper: Lid in bezit van een eigendomsbewijs van het te koop aangeboden Voertuig of van een geschreven volmacht om het Voertuig via de Website aan te bieden.

 

Verkoopcontract: een papieren contract ondertekend door de Potentiële Koper en de Verkoper waarin alle belangrijke informatie opgenomen is betreffende de verkoop van het Voertuig. In sommige landen[1] kan dit een officieel document zijn dat als bewijs geldt ten opzichte van de overheid dat het Voertuig verkocht is, daar waar in andere landen dergelijk contract vrij opgesteld mag worden.

 

Verzekeringspartner: bedrijf officieel geregistreerd bij een officiële marktautoriteit met de mogelijkheid om verschillende vormen van verzekering aan te bieden, inclusief autoverzekeringen, dat met SereniMax een partnership afsloot zodat elke Proefrit geniet van een specifieke verzekeringspolis. De Verzekeringspartner verschilt per land waar het Voertuig ingeschreven is en diens identificatiegegevens en adres zijn vermeld in Artikel 5.2.

 

Verzekeringspremie: bedrag betaald door de Potentiële Koper aan de Verzekeringspartner opdat het voertuig een Gedekt Voertuig zou zijn.

 

Voertuig: een vierwielig voertuig ter gebruik voor toeristische of zakelijke doeleinden, of gemengd gebruik, geregistreerd in de hoedanigheid van ”wagen” volgens de definitie van de nationale autoriteit waar het Voertuig geregistreerd is[2].

 

Waarborg: het geblokkeerde bedrag -maar niet noodzakelijk gedebiteerd- op de krediet- of debetkaart, of op de Elektronische Portemonnee bij de Elektronischgeldinstelling geopend door de Potentiële Koper, bestemd voor het dekken van bepaalde kosten die verhaald worden op de Potentiële Koper bij een Proefrit, zoals geldboetes, Vergoedingen, of de Franchise.

 

Website: de internet website op www.SereniMax.com of elke andere URL die toebehoort aan SereniMax die dezelfde Dienst aanbiedt via een browsertoegankelijke versie (computer, tablet, of mobiele telefoon) of door middel van een applicatie (computer, webapp, of native app).

3.        Beschrijving van het platform SereniMax

 

De hieronder beschreven processen zijn louter indicatief en kunnen ten alle tijden aangepast worden door SereniMax.

 

3.1.                  Algemene bepalingen

 

SereniMax is een internet website ontwikkeld door SereniMax met het doel om twee Leden met elkaar in contact te brengen:

 • Enerzijds de Verkoper van een voertuig met de intentie het te verkopen
 • Anderzijds een Potentiële Koper met de intentie het Voertuig te kopen gebruik makende van een reeks diensten die hem gerust stellen over de kwaliteit van het Voertuig

 

SeriniMax omvat alle of een deel van de volgende 4 diensten:

 

1.         Test Dienst: een proefrit met het Voertuig door de Potentiële Koper beveiligd op drie manieren: 1. de verificatie van het profiel van elke Potentiële Koper maar ook van elk Voertuig en eventueel ook iedere Verkoper 2. De voorziening van een full omnium autoverzekeringsdekking door de Verzekeringspartner tijdens de Proefrit: schade aan het Voertuig, brand, diefstal ook wanneer gepleegd door de Potentiële Koper, etc. 3. Een bijstand bij autopech aangeboden door de Bijstandspartner: indien mogelijk wordt het Voertuig ter plaatse hersteld en anders wordt het Voertuig teruggebracht naar het vertrekpunt van de Proefrit (huis van de eigenaar of een garage)

 

2.         Check Dienst: Diagnose van het Voertuig door een expert automobiel waarbij talrijke belangrijke punten worden geverifieerd,om de Potentiële Koper een precieze kijk te bieden op de staat van het Voertuig.

 

3.         Care Dienst: een garantie tegen mechanische panne, die de Potentiële Koper beschermt tegen het financiële risico van een eventueel mechanisch of elektronisch defect aan de wagen in de 12 maanden na de aankoop.

 

4.         Pay Dienst: een beveiligde betaling van het Voertuig door de Potentiële Koper waarbij gebruik gemaakt wordt van het principe van een escrowrekening.

 

Of deze 4 diensten allemaal beschikbaar zijn binnen SereniMax hangt af van land tot land. Er kunnen mogelijks nog bijkomende diensten toegevoegd worden.

 

SereniMax is geen deelnemende partij bij transacties tussen de Verkoper en de Potentiële Koper. De rol van SereniMax is beperkt tot:

 • Het in contact brengen van de Verkoper en de Potentiële Koper door middel van de Website.
 • Het onderhandelen, organiseren en onderschrijven voor rekening van de Verkoper en de Potentiële Koper van :

_               een adequate bijstand bij autopech bij de Bijstandspartner en een adequate autoverzekering bij de Verzekeringspartner, opdat elk gebruikt Voertuig gedurende het Proefrit een Gedekt Voertuig is.

_               Een geheel van adequate controles en verificaties door de Diagnosepartner

_               Een optionele adequate garantie aangeboden door de Garantiepartner opdat het gekochte Voertuig een Gegarandeerd Voertuig zou worden.

 • Het vergemakkelijken van de rechtstreekse uitbetaling van de Bijstandspartner en/of de Verzekeringspartner en/of de Diagnosepartner en/of de Garantiepartner en/of SereniMax en/of de Verkoper.

 

3.2.                  Aanmaak en onderhoud van een Ledenprofiel.

 

Elke gebruiker die één of meerdere voertuigen wenst te kopen of verkopen gebruik makende van de SereniMax diensten moet voorafgaand Lid worden van de Website en hierop een profiel aanmaken. Per Gebruiker wordt slechts één enkel uniek profiel toegelaten, op straffe van opschorting van het profiel door SereniMax.

 

3.2.1.               Aanmaak van een profiel van een Lid door middel van het ingeven van een e-mailadres

 

Een Gebruiker kan een profiel van een Lid aanmaken door middel van het ingeven van een e-mailadres en een wachtwoord.

 

3.2.2.               Aanmaak van een profiel van een Lid via een externe website

 

Een Gebruiker kan eveneens zijn profiel van een Lid aanmaken via een bestaand account op een derde website, zoals bepaalde sociale netwerksites[3]. De functionaliteiten van de Website laten gedeeltelijk toe om een account van de Website te verbinden met een derde website door het verstrekken van de aanmeldingsgegevens van de bestaande account bij dergelijke derde website via de Website, of omgekeerd, door de Website machtiging te geven om toegang te verkrijgen tot een bestaand account op een derde site, conform de voorwaarden die het gebruik bepalen van dergelijke derde sites.

 

Het Lid verklaart gemachtigd te zijn om de aanmeldingsgegevens van zijn bestaande account op een derde website te verstrekken en/of SereniMax de toegang te verstrekken tot dergelijke account, zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de account in kwestie, zonder SereniMax te onderwerpen aan enige gebruikskosten of welke dan ook gebruiksbeperkingen opgelegd door deze derde website. Door SereniMax toegang te verlenen tot een account bij een bestedende derde website, verklaart het Lid zich bewust te zijn dat SereniMax toegang en beschikking heeft -en deze mag bewaren- over alle inhoud die het Lid aangebracht en bewaard heeft op zijn bestaande account op die derde website, met name dat deze gedeeltelijk beschikbaar gemaakt wordt door middel van en op Website. Behoudens indicatie van het omgekeerde in deze AGV, zal in het kader van deze AGV elke informatie die wordt verkregen via een account van het Lid bij een derde partij beschouwd worden als zijnde verkregen van het Lid zelf.

 

De relatie van het Lid met dergelijke derde site wordt exclusief geregeld door een akkoord tussen het Lid en dergelijk derde site, zodat SereniMax de juistheid, de wettelijkheid noch enig ander aspect van de inhoud verifieert en dus op geen enkele wijze verantwoordelijk kan gesteld worden voor die inhoud.

 

3.2.3.               Inhoud en eigenschappen van een Ledenprofiel

 

De benodigde gegevens voor het aanmaken van een profiel zijn:

·             Geslacht

·             Voornaam en familienaam

·             Permanent verblijfadres, zijnde straat, huisnummer, postcode en gemeente

·             Mobiel telefoonnummer

·             Indien van toepassing: een vaste lijn telefoonnummer

·             Een niet-tijdelijk e-mailadres[4]

·             Geboortedatum

·             Een identiteitsdocument zoals identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning

·             Wachtwoord dat de vertrouwelijkheid van de geregistreerde profielgegevens garandeert en dat het Lid nooit deelt met derden

 

Verder zal het Lid zich ertoe verbinden om volgende documenten ter beschikking aan SereniMax te stellen via zijn profiel:

 • Eén of meerdere frontale foto’s of selfie(s) die op ondubbelzinnige wijze herkenning van het Lid mogelijk maken
 • Een fotokopie of foto van bovenvermeld identiteitsdocument

 

Indien nodig zullen aanvullende documenten gevraagd worden al naar gelang de hoedanigheid van het Lid, met name de Verkoper van een Voertuig of Potentiële Koper.

 

3.2.4.               Geloofwaardigheidsniveau van elk Lid

 

Aanvullend aan bovengenoemde profielelementen kan elk profiel van een Lid voorzien zijn van een beoordeling die een indicatie geeft van de geloofwaardigheid of de betrouwbaarheid van elk Lid. 

 

3.3.                  Aanmaak en inhoud van een Verkopersprofiel en Voertuig

 

3.3.1.               Uitbreiding van een Ledenprofiel tot een profiel van een Verkoper

 

Indien een Lid één of meerdere Voertuigen wenst te verkopen gebruik makend van de SereniMax diensten, wordt het Lid uitgenodigd om diens Ledenprofiel uit te breiden met een sectie voor de Voertuig(en) in kwestie. Deze sectie bevat een Voertuigprofiel waar de voornaamste karakteristieken opgesomd worden.

 

3.3.2.               Inhoud en karakteristieken van een Voertuigprofiel

 

Door een Voertuigprofiel aan te maken kan men een Ledenprofiel uitbreiden naar een Verkopersprofiel.

 

De vereiste gegevens voor de uitbreiding van een profiel zijn:

 • Het merk van het Voertuig
 • Het type
 • Het jaar van eerste inschrijving
 • Het inschrijvingsbewijs en/of het chassisnummer (VIN code)
 • De datum tot wanneer de technische controle geldig  is
 • Bij benadering de plaats waar het Voertuig zich bevindt
 • Het nummer van de verzekeringspolis alsook van de verzekeringsmaatschappij waar het Voertuig op reguliere wijze voor burgerlijke aansprakelijkheid is verzekerd
 • Etc…

 

De Verkoper wordt uitgenodigd sommige of alle van de volgende documenten te verschaffen aan SereniMax via zijn profiel als Lid:

 • Minimum één recente niet-bewerkte foto van elke zijde van het Voertuig
 • Een fotokopie of leesbare foto van het inschrijvingsbewijs van het Voertuig
 • Een fotokopie of leesbare foto van de meest recente technische controle van het Voertuig
 • Een fotokopie of leesbare foto van het reguliere verzekeringsattest van het Voertuig

 

De Verkoper dient in het Voertuigprofiel de algemene beschikbaarheid, de gebruikelijke locatie en elke andere informatie die hij nodig acht te verduidelijken. De gegevens kunnen indien gewenst bijgewerkt worden.

 

3.4.                  Moderatie en monitoring van de profielen

 

3.4.1.               Moderatie en interne monitoring door SereniMax

 

SereniMax behoudt het recht om de coherentie en waarachtigheid van bepaalde gegevens van een Lid te controleren, waaronder maar niet uitsluitend:

 • Wat betreft alle Leden: de correctheid van hun persoonsgegevens
 • Wat betreft een Voertuig: zijn feitelijke of visuele eigenschapen, inclusief ook de geldigheid van het verzekeringscertificaat of de het certificaat van de technische controle
 • Wat betreft een Potentiële Koper: zijn leeftijd en/of het aantal jaren van bezit van een rijbewijs

 

3.4.2.               Moderatie en externe monitoring door een onderaannemer

                                                                                                                      

SereniMax behoudt eveneens het recht om, met expliciete toestemming van het Lid door het aanvaarden van deze AGV, verscheidene gegevens door het Lid ter beschikking gesteld over te maken aan een derde partij, waaronder maar niet uitsluitend de Bijstandspartner en/of de Verzekeringspartner met als doel de coherentie of de juistheid te controleren.

 

3.4.3.               Weigering van een profieluitbreiding

 

Met het oog op interne en externe controle behoudt SereniMax het recht om een uitbreiding van een profiel als Lid te weigeren zonder verantwoording hieromtrent af te leggen.

 

3.4.4.               Opzegging van een profiel

 

Met het oog op interne en externe controle behoudt SereniMax het recht om een profiel als Lid op te zeggen zonder verantwoording hieromtrent af te leggen.

4.        Gebruikmaken van de Dienst SereniMax Test

 

4.1.                  Aanmaak van een Potentieel Kopersprofiel

 

Als een Lid van een Voertuig gebruik wenst te maken en er mee wil rijden, dan moet het Lid contact opnemen met de Verkoper teneinde te verifiëren of deze hiermee akkoord gaat. Als de Verkoper bevestigend antwoordt, heeft het Lid vervolgens de mogelijkheid om aan desbetreffende Verkoper een aanvraag tot reservatie te richten; de eerste aanvraag tot reservatie impliceert automatisch de verplichting aan het Lid om diens Ledenprofiel uit te breiden naar een profiel van een Potentiële Koper.

 

4.1.1.         Inhoud en eigenschappen van het profiel van een Potentiële Koper

 

De vereiste gegevens voor een uitbreiding van een profiel zijn:

 • Betreffende het rijbewijs:

o   Nummer van het rijbewijs

o   Datum van afgifte

 • Een verklaring op eer dat:

o   Hij niet verantwoordelijk werd gesteld voor een auto ongeluk met letselschade in de voorbije 5 jaar

o   zijn rijbewijs niet ingetrokken werd gedurende de voorbije 5 (vijf) jaren

o   er geen intrekking of weigering van verzekering gebeurd is door een autoverzekeringsmaatschappij gedurende de 5 (vijf) voorbije jaren

o   hij niet ongeschikt is om te rijden wegens medische redenen

o   hij gedurende de voorbije 5 (vijf) jaar niet het onderwerp geweest is van een veroordeling wegens intoxicatie, dronkenschap of gelijkaardige toestand noch voor vluchtmisdrijf

 

4.1.2.               Evaluatie van de Verkoper

 

Na elke Proefrit wordt de Potentiële Koper uitgenodigd om de Verkoper en het Voertuig te evalueren door middel van volgende modaliteiten:

 • Een waardering van 1 tot 5 zal door de Potentiële Koper gegeven worden aan de Verkoper en/of het Voertuig, die verondersteld wordt een negatieve of positieve indicatie te geven van de andere persoon inzake de afgelopen Proefrit
 • Een mening of geschreven commentaar zal eventueel doorgegeven worden door de Potentiële Koper aan de Verkoper, en/of het Voertuig, en zal een reden of uitleg bevatten betreffende de bovenvermelde waardering
 • De Leden gedragen zich respectvol betreffende de inhoud van deze commentaren
 • De meningen en commentaren die de Leden achterlaten zijn conform aan de huidige wetgeving en reglementering. Het is de Leden verboden om:

o   Boodschappen te plaatsen met een pedofiel, pornografisch, obsceen, racistisch, antisemitisch, xenofoob, revisionistisch karakter en/of boodschappen die aanzetten tot haat en tegen de publieke orde ingaan

o   Boodschappen die aanzetten tot geweld, fanatisme, misdaad, zelfmoord ; religieuze -, seksuele -, raciale-, en etnische onverdraagzaamheid

o   Boodschappen betreffende het privéleven of de integriteit van derde personen

o   Boodschappen in strijd met het recht op intellectueel eigendom van derden

                                                                                                                      

SereniMax behoudt het recht om de conformiteit van de commentaren te controleren onder bovenvermelde modaliteiten en commentaren te weigeren of te verwijderen

 

In geval van conformiteit aan bovenstaande regels worden de waarderingen, meningen en commentaren die die door een Lid worden achtergelaten voor een ander Lid onmiddellijk ter beschikking gesteld op hun respectievelijk profiel, en dit op volgende wijze:

·             De meest recente waardering wordt toegevoegd aan voorgaande waarderingen, waarbij alle waarderingen worden verwerkt tot een gemiddelde, dat zal weergegeven worden op het profiel van het Lid in kwestie

·             Elk(e) mening of commentaar zal op chronologische wijze afgebeeld worden op het profiel van het Lid in kwestie

 

4.2.                  Aanvraag tot reservatie door de Potentiële Koper

 

Indien de profieluitbreiding van het Lid naar een profiel van Potentiële Koper aanvaard is door SereniMax, of het Lid reeds de status heeft van Potentieel Potentiële Koper (en deze status is nog steeds geldig), kan deze laatste een aanvraag tot reservatie richten aan een Verkoper via de Website.

 

4.2.1.               Het zenden van een aanvraag tot reservatie voor een Proefrit door de Potentiële Koper

 

De aanvraag tot reservatie slaat op een termijn van maximaal 4 uur en een maximaal af te leggen afstand van 100km en bevat volgende informatie:

·             Een vermelding van het gewenste voertuig

·             De gewenste data en tijdstippen voor een Proefrit

·             Een indicatie of het Voertuig al dan niet buiten de nationale grenzen zal bestuurd worden:

 

Een voorlopige toelating tot inning die overeenkomt met de Test Dienst Kosten, aangevuld met de Waarborg zal uitgevoerd worden op de creditkaart, debetkaart of de Elektronische Portemonnee van de Potentiële Koper geopend bij de Elektronischgeldinstelling.

 

4.2.2.               Ontvangst van een aanvraag tot reservatie voor een Proefrit door de Verkoper

 

Eénmaal de aanvraag tot reservatie verzonden is door de Potentiële Koper via de Website, worden de gegevens van de Potentiële Koper gecontroleerd door SereniMax die daarop beslist om het profiel van dergelijke Potentiële Koper al dan niet goed te keuren. Indien het profiel werd goedgekeurd zendt SereniMax de aanvraag door naar de Verkoper via e-mail en mogelijks ook via SMS. De aanvraag wordt eveneens in zijn profiel onder de sectie “Mijn reservaties” geplaatst.

 

Een doorgestuurde aanvraag tot reservatie houdt de volgende gegevens in:

 • Een vermelding van het gewenste Voertuig
 • De gewenste data en tijdstippen voor een Proefrit
 • Een indicatie of het Voertuig al dan niet buiten de Belgische grenzen zal bestuurd worden
 • Een selectie van feitelijke informatie over de Potentiële Koper.

 

De Verkoper zal vervolgens binnen redelijke termijn de betreffende aanvraag, en eventueel het profiel van de Potentiële Koper, consulteren. Hij heeft de volledige beslissingsvrijheid om de reservatie van zijn Voertuig te aanvaarden of te weigeren:

·             Betreffende de aanvraag tot reservatie die hij via email ontvangt, zal de Verkoper de mogelijkheid hebben om onmiddellijk via email, door de daartoe dienende knop aan te klikken, de aanvraag te aanvaarden of te weigeren

·             Betreffende de aanvraag tot reservatie te raadplegen in de sectie « Mijn reservaties » in het profiel, heeft de Verkoper eveneens de mogelijkheid tot het consulteren van een deel van het profiel van de Potentiële Koper alvorens de aanvraag te bevestigen of te weigeren via het aanklikken van de desbetreffende knop

·             Betreffende de aanvraag tot reservatie die ontvangen zal worden via SMS, bevat deze enkel een summiere samenvatting van maximum 160 karakters. Deze informatie wordt ook verzonden via de Website, maar dan in email formaat. De Verkoper wordt uitgenodigd om de reservatie te aanvaarden door een eenvoudig antwoord op het SMS-bericht, bijv. “Aanvraag tot reservatie. SereniMax: JP Dupont, 45 jaar, rijbewijs 1987, gevalideerd profiel, voor 11/04/2017 om 10.00u. In geval van aanvaarding, antwoord OK”. Ondanks het summiere karakter van de gepresenteerde informatie in het SMS begrijpt en aanvaardt de eigenaar dat hij door dezelfde rechten en plichten verbonden is als mocht hij de aanvraag tot reservatie aanvaard hebben via email of via de sectie « Mijn reservaties » in zijn profiel

 

Het is in het gemeenschappelijk belang van SereniMax, de Potentiële Koper en de Verkoper dat men op zo prompt mogelijke wijze een aanvraag tot reservatie van het Voertuig aanvaardt of weigert. Na 3 (drie) afwezigheden van antwoord bij 3 (drie) aanvragen tot reservatie van zijn Voertuig, zal SereniMax het profiel van de Verkoper en/of het voertuigprofiel tijdelijk opschorten.

 

4.2.3.               Aanvaarding of weigering van een aanvraag tot reservatie

 

Als de aanvraag aanvaard wordt door de Verkoper, zal de Potentiële Koper op de hoogte gesteld worden via email en/of per SMS en zullen de Test Dienst Kosten effectief gedebiteerd worden, mogelijks verhoogd met het bedrag van de Waarborg.

 

Indien de aanvraag geweigerd wordt door de Verkoper of indien de redelijke antwoordtermijn is verlopen, zal de Potentiële Koper niet gedebiteerd worden.

 

4.3.                  Annulatie van een reservering

 

De mogelijkheid bestaat voor de Verkoper of de Potentiële Koper om een Proefrit te annuleren vóór het voorziene begin. Om eventueel misbruik te voorkomen wordt de annulatieprocedure als volgt omschreven:

 

4.3.1.               Annulatie méér dan 12 uur vóór het voorziene begin van de Proefrit

 

De mogelijkheid bestaat voor de Verkoper of de Potentiële Koper om een Proefrit te annuleren zonder kosten noch boete als deze annulatie ten minste 12 uur vóór het voorziene begin van het Proefrit gebeurt.

 

Een dergelijke annulatie zal geen negatieve gevolgen hebben voor het profiel van de Verkoper of voor het profiel van de Potentiële Koper.

 

4.3.2.               Annulatie minder dan 12 uur voor het voorziene begin van het Proefrit door de Potentiële Koper

 

Als de Potentiële Koper de reservatie annuleert minder dan 12 uur voor het voorziene begin van het Proefrit, dan komt hem ten laste:

 • Aan de Verkoper, een vergoeding van 15 EUR
 • Aan SereniMax, de totale Reservatievergoeding die men verschuldigd zou zijn als zou de Proefrit plaatsgevonden hebben
 • Eventueel de kosten aan derde belanghebbenden in de Vergoeding

 

Indien bovenstaande bedragen niet betaald worden aan de respectievelijke partijen, dan kan dit mogelijks tot gevolg hebben dat een Potentiële Koper niet langer Proefritten kan reserveren.

 

4.3.3.               De facto annulering van Proefrit door de afwezigheid van de Potentiële Koper

 

Als de Potentiële Koper zich niet meldt bij het begin van een voorziene Proefrit of ten laatste één (1) uur later en dit zonder geldige reden, dan komt hem ten laste:

 • Aan de Verkoper, een vergoeding van 30 EUR
 • Aan SereniMax, de totale Reservatievergoeding die men verschuldigd is als zou de Proefrit plaatsgevonden hebben
 • En eventueel de kosten aan derde belanghebbenden

 

Indien bovenstaande bedragen niet betaald worden aan de respectievelijke partijen, dan kan dit mogelijks tot gevolg hebben dat een Potentiële Koper niet langer Proefritten kan reserveren.

 

4.3.4.               Annulatie minder dan 12 uur voor het voorziene begin van het Proefrit door de Verkoper

 

Als de Verkoper de reservatie annuleert minder dan 12 uur voor het voorziene begin van het Proefrit, dan komt hem ten laste:

 • Aan de Potentiële Koper, een vergoeding van 15 EUR
 • Aan SereniMax, de totale Reservatievergoeding die men verschuldigd is als zou de Proefrit plaatsgevonden hebben
 • En eventueel de kosten aan derde belanghebbenden

 

Indien bovenstaande bedragen niet betaald worden aan de respectievelijke partijen, dan kan dit mogelijks tot gevolg hebben dat een Verkoper niet langer Proefritten kan aanvaarden.

 

4.3.5.               De facto annulatie van het Proefrit door de afwezigheid van de Verkoper

 

Als de Verkoper zich niet meldt bij het begin van een voorziene Proefrit en dit zonder geldige reden, dan komt hem ten laste:

 • Aan de Potentiële Koper, een vergoeding van 30 EUR
 • Aan SereniMax, de totale Reservatievergoeding die men verschuldigd als zou het Proefrit plaatsgevonden had
 • En eventueel de kosten aan derde belanghebbenden in de Vergoeding

 

Indien bovenstaande bedragen niet betaald worden aan de respectievelijke partijen, dan kan dit mogelijks tot gevolg hebben dat een Verkoper niet langer Proefritten kan aanvaarden.

 

4.4.                  Proefrit

 

4.4.1.               Staat en inhoud van het Voertuig

 

De Verkoper verbindt zich om he volgende ter beschikking te stellen:

·             Een Voertuig in perfecte staat van werking en van veiligheid (banden met een slijtageniveau conform de wetgeving, olieniveau en andere gecontroleerde vloeistoffen op peil, werkende veiligheidsgordels, goed functionerende remmen, motor en versnellingsbak, ….), met up-to-date onderhoud en technische controle

·             Een proper Voertuig zonder schadesporen naast de aangegeven staat van het Voertuig bij het aanvatten van het Proefrit

·             Een Voertuig met een bij voorkeur volle brandstoftank, maar in geen enkel geval minder dan _ brandstoftank

·             Het inschrijvingsbewijs en verzekeringsattest (groene kaart) in het handschoenenkastje

·             Een schadeformulier, 2 (twee) gele verkeersjasjes, een veiligheidsdriehoek en een alcohol teser

 

 

4.4.2.               Voorbereiding van de te ondertekenen documenten alvorens de effectieve aanvang van het Proefrit

                                                                                                                      

Alvorens de wezenlijke ontmoeting tussen de Verkoper en de Potentiële Koper plaatsvindt om de nodige procedures voor het begin van het Proefrit te voltooien, moeten bovengenoemden de ontmoeting voorbereiden door middel van volgende documenten:

 • Voorbereiding van de documenten om deze visueel voor te leggen aan de andere betrokken partij, zoals het rijbewijs, inschrijvingsbewijs, verzekeringsattest en krediet- of debiet kaart
 • Een attest van verzekering uitgaande van de Verzekeringspartner voor het Gedekte Voertuig dat geldig is voor enkel de duur van het Proefrit, af te drukken door de Potentiële Koper en/of de eigenaar
 • Vooraf ingevuld schadeformulier met de naam, voornaam, het adres, rijbewijsnummer van de Potentiële Koper, inschrijvingsbewijs van het Voertuig, de naam van de verzekeringsmaatschappij die het voertuig dekt op de dag van een eventueel ongeval, enz., afgedrukt door de Potentiële Koper en/of de Verkoper. De Potentiële Koper vervolledigt het schadeformulier in geval van ongeval gedurende de periode van het Proefrit.

 

4.4.3.               Papierloos contract: smartphone app

 

SereniMax biedt het Proefritscontract in gedematerialiseerde vorm via een smartphone app aan. Dergelijke app omvat het volgende:

·             Vooraf ingevulde parameters zoals naam, adres, nummer van het rijbewijs van de Potentiële Koper, inschrijvingsnummer van het Voertuig, etc.

·             Een sectie die de staat van het Voertuig beschrijft bij de start van het Proefrit, met de verplichting om foto’s te nemen van de voorzijde, achterzijde, linkerzijde en rechterzijde van het Voertuig, om zo eventuele bestaande schade bij het begin van het Proefrit te identificeren.

·              Een sectie die de staat van het Voertuig beschrijft bij de het einde van het Proefrit, met de mogelijkheid om foto’s te nemen van de voorzijde, achterzijde, linkerzijde en rechterzijde van het Voertuig, om zo eventuele schade opgelopen tijdens het Proefrit te identificeren.

 

4.4.4.               Datum en tijd van het begin van het Proefrit

 

De Potentiële Koper en de Verkoper respecteren de datum en tijd van het begin van het Proefrit.

 

4.4.5.               Het effectieve begin van het Proefrit

 

Op de dag en het uur van de Proefrit ontmoeten de Potentiële Koper en de Verkoper elkaar in persoon en voltooien zij de benodigde formaliteiten voorafgaand aan de Proefrit:

 • Verplichte visuele controle door de Verkoper:

o   Dat de aangeleverde documenten van de Potentiële Koper beschikbaar op zijn profiel duidelijk overeenkomen met de feitelijke documenten, meegebracht door bovengenoemde, in bijzonder het rijbewijs en of het rijbewijs voldoet aan de criteria van SereniMax zoals bepaald in artikel 7.3

o   Dat de Potentiële Koper in het bezit is van een krediet- of debet kaart op zijn naam en voornaam, behalve indien de betaling gebeurde via overschrijving, Sepa debit of PayPal

 • Visuele controle door de Potentiële Koper van het inschrijvingsbewijs van het Voertuig en het bewijs van de autokeuring
 • Opmaak van de staat van het Voertuig, inclusief een interne en externe inspectie van het Voertuig
 • Ondertekening van het Proefritscontract
 • Effectieve overdracht van de sleutels aan de Potentiële Koper

 

Na vervolledigen van alle formaliteiten kan het Proefrit beginnen en wordt het Voertuig een Gedekt Voertuig.

 

4.5.                  Procedure in geval van problemen

 

4.5.1.               Procedure in geval van panne (eventueel volgend op een ongeval)

 

In geval van ongeval, technische panne, lekke band, gebruik van foutieve brandstof, verlies van sleutels, verwittigt de Potentiële Koper onmiddellijk de Bijstandspartner via het telefoonnummer dat staat in de mobile app, om deze op de hoogte te brengen en om onmiddellijk toegang te krijgen tot verscheidene garanties zoals beschreven in Artikel 4.8.1.

 

Alhoewel in de meeste gevallen bij panne er geen wisselstukken nodig zijn om het probleem op te lossen, kan het toch voorkomen dat wisselstukken nodig zijn, waarop het Voertuig moet getakeld worden:

·             Indien de vertegenwoordiger van de Bijstandspartner het Voertuig ter plaatse kan herstellen zonder dat wisselstukken nodig zijn, zullen de Potentiële Koper en de Verkoper niets moeten betalen.

·             Indien de vertegenwoordiger van de Bijstandspartner het Voertuig ter plaatse kan herstellen, dan wordt het Voertuig getakeld naar waar de Proefrit startte.

 

 

4.5.2.                Procedure in geval van ongeval waarbij een derde partij betrokken is

 

De procedure in geval van ongeval waarbij een derde partij betrokken is, hangt af van het land waarin het Voertuig geregistreerd is:

 

·             BE (België): in geval van een ongeval waarbij een derde partij betrokken is, zullen de Potentiële Koper en de derde partij een schadeformulier opmaken, met vermelding van de verzekeringsmaatschappij die het Voertuig voor burgerlijke aansprakelijkheid dekt volgens het officiële verzekeringscertificaat (en/of groene kaart) van het Voertuig, en dus niet de Verzekeringspartner.


De Potentiële Koper zal nadien de Verkoper op de hoogte brengen, die op zijn beurt de originele verzekeraar van het Voertuig zal verwittigen om het ongeval aan te geven en te vragen om de garanties geboden door de originele autoverzekering te activeren. De Potentiële Koper zal tevens SereniMax per email op de hoogte brengen van het ongeval.

 

4.5.3                 Procedure in geval van ongeval waarbij geen derde partij betrokken is

 

In geval van ongeval zonder dat er een derde partij bij betrokken is, dient de Potentiële Koper de Verzekeringspartner dadelijk te contacteren via het telefoonnummer vermeld in de mobile app, om het ongeval aan te geven en om de activatie te vragen van bepaalde van de garanties beschreven in Artikel 4..8.2. Hij dient het ongevallen rapport zo snel mogelijk te verzenden naar de Verzekeringspartner net zoals elk ander document relevant voor de casus. De Verzekeringspartner zal dergelijke documenten vervolgens per email naar SereniMax sturen.

 

4.5.4                 Procedure in geval van diefstal

 

In geval van diefstal zal de Potentiële Koper het voorval aan de bevoegde instanties van de plaats waar de diefstal plaats gevonden heeft binnen de 24 uur na ontdekking melden.

 

De Potentiële Koper verwittigt de Verzekeringspartner van zodra de mogelijkheid zich aanbiedt via het telefoonnummer vermeld in de mobile app, om deze op de hoogte te brengen van de diefstal en om toegang te krijgen tot de garanties beschreven in Artikel 4.8.2. De melding van diefstal wordt zo snel mogelijk verzonden naar de Verzekeringspartner net zoals elk ander document relevant voor de casus. De Verzekeringspartner zal SereniMax op de hoogte brengen door een kopie van de melding van diefstal en andere documenten te sturen per email.

 

Indien de Potentiële Koper zich niet aan bovenvermelde verplichtingen houdt, zal zijn verantwoordelijk mogelijks niet beperkt worden tot enkel de Franchise.

 

4.6.                  Einde van het Proefrit

 

Bij het aanbreken van de datum en uur van het einde van het Proefrit, ontmoeten de Potentiële Koper en de Verkoper elkaar opnieuw en handelen de benodigde formaliteiten af ter afsluiting van het Proefrit:

 • Opmaak van de staat van het Voertuig, inclusief een interne en externe inspectie van het Voertuig en vergelijking met de oorspronkelijke stand van zaken
 • Ondertekening van een verklaring als indicatie dat het Proefritscontract afgesloten is
 • Effectieve teruggave van de sleutels aan de Verkoper

 

4.6.1.               Staat en inhoud van het Voertuig

 

De Potentiële Koper verbindt er zich toe om:

·             Het Voertuig over te dragen aan de Verkoper:

o   In dezelfde staat van werking en veiligheid als bij de aanvang van het Proefrit

o   In nette staat en zonder schade anders dan de schade reeds aangegeven bij de staat van het Voertuig bij aanvang van het Proefrit

o   Met een brandstoftank met een identiek brandstofvolume zoals vastgesteld bij het begin van het Proefrit

·             aan de Verkoper terug te geven:

o   Het originele inschrijvingsbewijs

o   Het schadeformulier, de 2 (twee) gele verkeersjassen, veiligheidsdriehoek en alcohol tester

 

4.6.2.               In geval er geen supplementaire kilometers gereden zijn tijdens het Proefrit

                                                                                                                      

Als het aantal gereden kilometers door de Potentiële Koper met het Gedekte Voertuig minder of gelijk 100 (honderd) zullen er geen aanvullende kosten aangerekend worden.

 

4.6.3.               In geval er supplementaire kilometers gereden zijn tijdens het Proefrit

 

Als het aantal gereden kilometers door de Potentiële Koper en het Gedekte Voertuig hoger is dan 100 (honderd) krijgt de Verkoper een vergoeding van EUR 0.50 per bijkomende kilometer, in welk geval deze bijkomende Test Dienst Kosten gedebiteerd worden van de Waarborg.

 

Bij wijze van voorbeeld: als de Potentiële Koper 150 kilometer reed tijdens de Proefrit, of dus 50 kilometer meer dan de inbegrepen 100, dan wordt er een extra 50 * 0.50 = EUR 25 aan Test Dienst Kosten aangerekend en gedebiteerd van de Waarborg.

 

4.6.4.               Overtredingen en boetes

 

De Potentiële Koper is de enige verantwoordelijke voor inbreuken op de wegcode begaan tijdens het Proefrit.

 

In dit kader moet de Potentiële Koper zo snel mogelijk de Verkoper van het Voertuig informeren betreffende de begane overtreding en de boete onmiddellijk regelen van zodra de gelegenheid zich daartoe strekt (bijv. een aanvraag tot onmiddellijke inning)

 

Als de Verkoper een boete ontvangt betreffende een verkeersinbreuk begaan gedurende de Proefrit, dient hij SereniMax hiervan te verwittigen en zichzelf vrij te stellen door de Potentiële Koper aan te duiden op het formulier als zijnde degene die voor de inbreuk verantwoordelijk is en dit naar de inningdienst per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te sturen.

 

4.6.5.               Procedure bij afsluiten

 

Binnen de voorziene sectie van de smartphone app geven de Verkoper en de Potentiële Koper aan of de Staat van het Voertuig bij aanvang van het autodelen op alle punten gelijk is aan de Staat van het Voertuig bij het afsluiten ervan (uitgezonderd het aantal kilometers op de teller):

·             In geval van gelijkheid tekent men een kwijting die aanduidt dat het Proefritscontract beëindigd is

·             In geval van verschil:

o   Als er Kleine Problemen zijn voorgekomen tijdens de Proefrit, zullen de Verkoper en de Potentiële Koper overeenkomen om deze gedetailleerd neer te schrijven in de sectie “Kleine Problemen tijdens het Proefrit” in de Instructies of in de daartoe bedoelde sectie van de smartphone app. Zij moeten tot een minnelijke schikking komen die de Verkoper vergoedt voor de toegebrachte schade

o   Als er Grote Problemen zijn voorgekomen tijdens het Proefrit zullen de Verkoper en de Potentiële Koper overeenkomen om deze gedetailleerd neer te schrijven in de sectie “Grote Problemen tijdens de Proefrit” in de Instructies of in de daartoe bedoelde sectie van de smartphone app. Ongeacht of de schade het gevolg is van een ongeval waar een schadeformulier voor werd ingevuld en zal de Verkoper en/of de Potentiële Koper de Verzekeringspartner verwittigen van zodra de mogelijkheid zich aanbiedt via het telefoonnummer vermeld in de Mobile app, om deze op de hoogte te brengen van de schade en om toegang te krijgen tot de garanties beschreven in Artikel 4.8.2. Hij stuurt daarop zo snel mogelijk het ongevallen rapport naar de Verzekeringspartner net zoals elk ander document relevant voor de casus. De Verzekeringspartner zal dergelijke documenten vervolgens per email naar SereniMax sturen.

 

4.6.6.               Betaling van compensatie voor Kleine Problemen en eventueel aanspreken van de Waarborg

 

Indien de Verkoper en de Potentiële Koper niet tot een overeenkomst geraken bij wijze van minnelijke schikking betreffende de geconstateerde Kleine Problemen bij de Eindstand van het Voertuig, kan SereniMax, volgend op een vordering van de eigenaar, gedocumenteerd met foto's als ondersteuning, de Elektronischgeldinstelling zelf het mandaat geven om een bedrag in mindering te nemen van de Waarborg, ten gunste van de Verkoper met het (de) volgende bedrag(en):

·             In geval van vertraging van meer dan 15 minuten bij de restitutie van het voertuig: 10¤ per uur vertraging

·             Verlies van de sleutels van het voertuig: 100¤

·             Brandstofniveau minder dan _ tegenover het initiële niveau: 20¤

·             Scheuren, brandplekken, vlekken: 200¤

·             Zeer vuile binnenkant: 30¤

·             Zeer vuile buitenkant: 30¤

·             Kleine kras op het koetswerk: 200¤

 

Wanneer hierom verzocht zal de Potentiële Koper een administratieve kost van EUR 20 aangerekend worden en zal de hulp van SereniMax uitsluitend bestaan uit het analyseren van de aanvraag van de Verkoper, teneinde een tijdelijke positie in te nemen betreffende de schadeloosstelling en instructies over te maken aan de Elektronischgeldinstelling die toelaten om geheel of gedeeltelijk de Waarborg in mindering te nemen, zonder te garanderen dat deze mindering effectief plaatsvindt.

4.6.7.               Afsluiting van de Proefrit

 

Teneinde de Proefrit af te sluiten, begeeft de Verkoper zich naar de sectie “Mijn reservaties” in zijn profiel of naar de voorziene sectie binnen de smartphone app om de informatie betreffende de Eindstaat van het Voertuig in te brengen, met in het bijzonder het aantal afgelegde kilometers. 

De Potentiële Koper wordt ook uitgenodigd om een evaluatie betreffende de Verkoper achter te laten.

De afsluiting van de Proefrit genereert een samenvattende email naar de Verkoper en de Potentiële Koper.

 

4.7.                  Selectie- en gebruiksvoorwaarden

 

Opdat de Potentiële Koper (en zijn eventuele passagiers), het Gedekte Voertuig en de Verkoper gedurende de Proefrit kunnen genieten van de garanties bepaald in Artikel 4.8, moeten deze de Website gebruiken voor alle transacties betreffende een Proefrit van een Voertuig, en voldoen aan de selectie- en gebruiksvoorwaarden hierna beschreven.

 

Indien de voorwaarden zoals beschreven in deze AGV, en in het bijzonder de delen betreffende de verzekering en de bijstand bij pech, niet gerespecteerd worden, dan kan de dekking van de verzekering en/of de bijstand bij pech deels of zelfs volledig komen te vervallen waardoor het Voertuig niet langer een Gedekt Voertuig is en de volledige kosten en verantwoordelijkheid ingevolge een ongeval, pech of ander probleem tijdens de Proefrit volledig ten laste komen van het Lid dat de voorwaarden niet respecteerde.

 

4.7.1.               Gebruik van de Website teneinde een reservatie te bewerkstelligen en af te sluiten

 

Als de Leden de Website gedeeltelijk of geheel omzeilen om een aanvraag tot reservatie of een aanvraag tot verlenging van een Proefrit te maken, of voor een aanvaarding, bevestiging en/of betaling van de Test Dienst Kosten, zal de Proefrit niet gedekt worden door de Bijstandspartner noch door de Verzekeringspartner en komen alle risico's en gevolgen volledig toe aan de Potentiële Koper en/of de Verkoper.

 

4.7.2.               Selectievoorwaarde van een Verkoper en/of een Voertuig

 

Voor Voertuigen die op de BE (Belgische) sectie van de Website geregistreerd zijn

 

Opdat het Voertuig gedurende het Proefrit zou genieten van de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden en de Specifieke Bijstandsvoorwaarden alsook andere garanties beschreven in Artikel 4.8, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • Wagen ingeschreven in België, met uitzondering van een Voertuig met een garageplaat die wel kan genieten van de Specifieke Bijstandsvoorwaarden maar niet van de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden  
 • Verzekerd zijn door een verzekeringsmaatschappij erkend door de Belgische regulator van de verzekeringssector
 • Geldige technische controle, behalve indien de Verkoper een professionele handelaar is die gebruik maakt van een garageplaat
 • Een maximaal toegelaten gewicht van 3.5 ton of minder.

 

Verder is elke Proefrit onderworpen aan de ondertekening van een Proefritscontract via de smartphone app, ondertekend door de Verkoper en Potentiële Koper.

 

Enkel volgende types voertuigen kunnen niet genieten van de garanties beschreven in Artikel 4.8 of in de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden:

 • Personenwagens (categorie M1)
 • Licht vrachtwagens (Categorie N1)

 

4.7.3.               Selectievoorwaarden van de Potentiële Koper

 

Voor een Potentiële Koper die een Voertuig geregistreerd op de BE (Belgische) sectie van de Website wil boeken

 

Opdat een Lid de status van Potentiële Koper zou verkrijgen moet er voldaan worden aan de volgende criteria:

 • Leeftijd:

o   Ten minste een leeftijd van 21 jaar hebben om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen van 85 Kw niet overschreden wordt

o   Ten minste een leeftijd van 25 jaar hebben om toegang te verkrijgen tot een Voertuig waarvan het vermogen meer dan 85 Kw bedraagt

 • Ten minste gedurende 3 (drie) jaren in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor het besturen van het type Voertuig
 • Domicilie in België hebben

 

De Potentiële Koper moet (her)bevestigen aan bovenstaande criteria te voldoen telkens hij een Proefrit wil boeken.

 

4.7.4.               Gebruiksvoorwaarden van het Gedekte Voertuig door de Potentiële Koper

 

Gedurende het Proefrit zal de Potentiële Koper het Gedekt Voertuig gebruiken volgens de zogenaamde « goede huisvader » -regels en met de intentie het Voertuig te kopen.

 

Specifiek zal de Potentiële Koper volgende verplichtingen respecteren:

·             Het respecteren van alle regels van de wegcode die van kracht zijn in het land waarin het voertuig zal bestuurd worden, in het bijzonder de bepalingen inzake snelheidsbeperking

·             Het beschermen van het Voertuig tegen diefstal door het sluiten van deuren en ruiten bij het verlaten van het Voertuig en deze te vergrendelen

·             De garantie dat het Voertuig bestuurd wordt door de Potentiële Koper en de besturing niet wordt toevertrouwd aan een derde persoon (behalve in het geval dat er supplementaire potentiële kopers werden aangegeven en goedgekeurd)

·             Verbod op inladen van objecten in het Voertuig die het laadvermogen overstijgen, waarbij de veiligheid in het gedrag kan komen of materiële schade kan toegebracht worden

·             Verbod op deelname van het voertuig in wedstrijden van welke aard dan ook, sportmeetings of andere vergelijkbare evenementen, noch op autocircuits, oefenterreinen of -circuits, noch gedurende wedstrijden op natuurlijke terreinen

·             Verbod op het gebruik van het voertuig voor taxi doeleinden of carpoolen, voor het aanhechten en/of voortbewegen van andere voertuigen, voor transport van gevaarlijke materialen, voor deelname aan evenementen of ten dienste van reclamedoeleinden

·             Verbod op het aanpassen van het interieur van het Voertuig, op het uitvoeren van technische aanpassingen alsook op het uitvoeren van herstellingen op eigen initiatief

·             Verbod om het Voertuig op private parkeerplaatsen te plaatsen, of parkeerplaatsen met een periode van gelimiteerd parkeren op bepaalde dagen en parkeerplaatsen met een gelimiteerde parking gedurende bepaalde uren, zonder over de benodigde toestemming te beschikken

·             Tijdige teruggave van het Voertuig op de overeengekomen plaats, met gelijk brandstofniveau en in dezelfde inwendige en uitwendige staat als bij de start van de Proefrit

 

4.8.                  Bijstands- en Verzekeringsgaranties gedurende de Proefrit

 

Op voorwaarde dat aan de criteria van artikel 4.7 wordt voldaan, worden naast de algemene garanties voorzien in de algemene voorwaarden van de Bijstandspartner en van de Verzekeringspartner, volgende garanties voorzien:

 

4.8.1.               Bijstandsgaranties gedurende het Proefrit

 

Voor een Voertuig dat op de BE (Belgische) sectie van de Website geregistreerd is

 

Gegevens van de Bijstandspartner: AXA Belgium SA, Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel op Troonplein 1, B-1000 Brussel, ondernemingsnummer BE 0403 471 597, telefoon 02 550 05 26.

 

Begunstigden: mits de voorwaarden opgesomd in Artikel 4.7 nageleefd worden, worden de volgende bijstandsgaranties geboden aan de Potentiële Koper en zijn passagiers, en aan enig Lid (ingeschreven op de Website) indien deze vermeld zou zijn in het Proefritscontract[5].

 

Omschrijving van de garanties:

 • Bijstand na een ongeval, technische problemen of schade (inclusief een lekke band, gebruik van foutieve brandstof of verlies van sleutels, etc …).

o   Gemiddeld genomen zal een patrouillewagen na 60 minuten ter plaatse zijn

o   Hoewel het primaire doel is het Voertuig ter plaatse te herstellen, zal het Voertuig indien het niet ter plaatse kan hersteld worden samen met de Potentiële Koper slepen naar het adres waar de Proefrit startte

 

Gedekte regio: de bijstandsgaranties zijn van toepassing in België en tot 50km in de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg).

 

De exacte inhoud van de Specifieke Bijstandsvoorwaarden is terug te vinden op www.serenimax.com/nl/specifieke-bijstandsvoorwaarden-proefrit-SereniMaxTest.

 

4.8.2.               Verzekeringsgaranties gedurende het Proefrit

 

Voor een Voertuig dat op de BE (Belgische) sectie van de Website geregistreerd is

 

Gegevens van de Verzekeringspartner: AXA Belgium SA (verder naar verwezen als Axa), Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel op Troonplein 1, B-1000 Brussel, ondernemingsnummer BE 0403 471 597, telefoon 078 35 61 69.

 

Begunstigden: mits de voorwaarden opgesomd in Artikel 4.7 nageleefd worden, worden de volgende verzekeringsgaranties geboden aan de Potentiële Koper en zijn passagiers, en aan enig Lid (ingeschreven op de Website) indien deze vermeld zou zijn in het Proefritscontract

 

Omschrijving van de garanties:

·             Schade aan het Gedekt Voertuig door verkeersongeluk, brand, diefstal (inclusief diefstal door misbruik van vertrouwen), krachten van de natuur, natuurrampen, aanrijden van dieren, zoals omschreven in Specifieke Verzekeringsvoorwaarden van Axa

·             Financieel verlies: een forfaitair bedrag van EUR 250 wordt uitbetaald aan de eigenaar van het Voertuig indien AXA tussenkomst voor schade aan het Gedekt Voertuig. Dit forfait dient ter compensatie voor indirect verlies bij een ongeval zoals administratiekosten, transportkosten, telefoonkosten, etc …

 

Maximum bedrag van de garanties: betreffende schade aan een Gedekt Voertuig bedraagt de schadeloosstelling door de Verzekeringspartner in geen geval meer dan 35.000 EUR, exclusief BTW per Gedekt Voertuig, behoudens schriftelijke afwijking van de Verzekeringspartner.

 

Uitbreiding van de garanties: AXA behoudt haar garanties in de volgende gevallen:

·             Indien het Gedekt Voertuig bestuurd wordt door een Potentiële Koper die bij de registratie ongeldige, valse of vervalste documenten voorlegde

·             Het Voertuig bestuurd wordt zonder medeweten of goedkeuring van de Potentiële Koper door iemand zonder rijbewijs en die de Potentiële Koper en de Verkoper bedrogen hebben door middel van valse verklaringen of het voorleggen van ongeldige, valse of vervalste documenten, op voorwaarde dat de Potentiële Koper in België gedomicilieerd is. 

·             Het rijbewijs van de Potentiële Koper werd onderwerp van intrekking, annulering of beperkte geldigheid zonder dat de Verkoper noch SereniMax daarvan op de hoogte waren op het moment dat de Proefrit startte, op voorwaarde dat de Potentiële Koper in België gedomicilieerd is.

·             Het Voertuig werd bestuurd door de Potentiële Koper in staat van dronkenshap of in een gelijkaardige toestand, het resultaat van de consumptie van goederen andere dan alcoholische dranken, op voorwaarde dat de Potentiële Koper in België gedomicilieerd is.   

In zulke gevallen behoudt Axa zich het recht om bij de Potentiële Koper verhaal te halen voor eventueel betaalde bedragen

 

Franchise: in geval van ongeval waarbij zal er een Franchise aan de Potentiële Koper aangerekend worden. Daarvoor zal het bedrag eerst van de Waarborg afgehouden worden en aan de Verkoper betaald worden, waarna de compensatie die Axa aan de Verkoper moet betalen met eenzelfde bedrag zal verminderen[6]

 

In geval van ongeluk of geval met twee of meer Gedekte Voertuigen wordt verduidelijkt dat de Franchise voor elk Voertuig als een geïsoleerde casus wordt beschouwd.

 

Het bedrag van de Franchise hangt af van de verkoopprijs van het Voertuig:

·             EUR 500 indien de Initiële Verkoopprijs van het Voertuig tussen EUR 0 en EUR 10 000 bedraagt

·             EUR 700 indien de Initiële Verkoopprijs van het Voertuig meer is dan EUR 10 000 en maximaal EUR 30 000 bedraagt

·             EUR 700 indien de Initiële Verkoopprijs van het Voertuig meer is dan EUR 30 000 en maximaal EUR 42 350 bedraagt

 

Gedekte regio: de verzekeringsgaranties zijn van toepassing in België en tot 50km in de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg).

 

De exacte inhoud van de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden is terug te vinden op www.serenimax.com/nl/dekking-verzekering-tijdens-proefit-via-SereniMaxTest.

 

5.        Gebruikmaken van de Dienst SereniMax Check

 

Naast een Profriet met het Voertuig dat de Potentiële Koper overweegt te kopen, kan deze ook beroep doen op Diagnose Garage of een Diagnose Expert voor een grondige Diagnose van het Voertuig. Daarin worden vele sleutelpunten nagekeken met als doel de Potentiële Koper een goed beeld te geven van de wagen die hij overweegt te kopen. Alhoewel de Check Dienst in eerste instantie bedoeld is voor de Potentiële Kopers kunnen ook Verkopers er beroep op doen, bijvoorbeeld omdat ze proactief Potentiële Kopers gerust willen stellen over de staat van zijn wagen.

 

5.1.                  Het zenden van een aanvraag tot reservatie voor een Diagnose door de Potentiële Koper of Verkoper

 

Kort nadat een aanvraag tot reservatie van een Proefrit naar de Verkoper werd verstuurd, kan een Potentiële Koper ook een aanvraag tot reservatie voor een Diagnose sturen. Ook een Verkoper kan op enig moment zo een aanvraag versturen. Hiervoor zal SereniMax de beschikbaarheid van verschillende Diagnose Garages en Diagnose Experts nakijken in het netwerk van haar Diagnose Partner(s) en streeft ernaar om het Lid zo goed mogelijk data en uren voor te stellen die overeenstemmen met het gevraagde moment op het moment van de voorziene Proefrit, en op een redelijke afstand van waar de Proefrit zal starten.

 

Indien de Proefrit is voorzien op een moment dat geen enkele Diagnose Garage of Diagnose Expert beschikbaar is, kan de Potentiële Koper het moment van de Testrit veranderen zodat hij deze kan plannen op een moment dat ook een Diagnose plaats kan vinden.

 

5.2.                  Bevestiging van dag en uur van de Diagnose en betaling van de Check Dienst

 

Indien een geschikte datum en uur die passen voor het Lid gevonden werd, wordt deze uitgenodigd om de Check Dienst Kosten te betalen, bovenop de eventuele Test Dienst Kosten. In dat geval zal een bijkomende pre-authorisatie voor debitering van de Check Dienst Kosten  uitgevoerd worden op diens kredietkaart, debetkaart of de Elektronische Portemonnee geopend door het Lid bij de Elektronischgeldinstelling.

 

5.3.                  Lijst van punten die gecontroleerd worden tijdens een Diagnose

 

De Diagnose beslaat het nakijken van vele sleutelpunten met als doel de Potentiële Koper een goed beeld te geven van de wagen die hij overweegt te kopen.

 

De volledige lijst met punten die worden gecontroleerd is terug te vinden op www.serenimax.com/nl/lijst-met-gecontreoleerde-punten-tijdens-een-diagnose-via-SereniMaxCheck.

 

5.4         Identiteit & details van de Diagnose Partner

 

Voor een Voertuig dat ingeschreven is in België (BE)

 

Gegevens van de Diagnose Partner: Robert Bosch SA, Henri Genessestraat 1, B-1070 Brussel, met BTW nummer BE 0420 377 016.

 

5.5       Uitvoering van de Diangose door de Diagnose Partner

 

Op de dag en uur van de afspraak voor de start van de Diagnose, zal het Lid het Voertuig rijden naar de Diagnose Garage binnen het netwerk van de Diagnose Partner die gekozen werd als meest aangewezen om de Diagnose uit te voeren. Eventueel kan het Lid er ook voor opteren om niet tot aan een Diagnose Garage te rijden maar een Diagnose Expert ter plaatse laten komen om on site de Diagnose uit te voeren.

 

Aangezien de Check Dienst vooraf betaald werd via de Website op het moment van de bevestiging, zal het Lid niks dienen te betalen aan de Diagnose Garage of de Diagnose Expert.

 

5.6         Overhandigen van het Diagnose verslag door de Diagnose Partner

 

Op het einde van de Diagnose zal het Lid een papieren versie ontvangen van het Diagnose verslag. Mogelijks kan ook een elektronische versie van dit verslag (Scan of pdf) per e-mail naar het Lid gestuurd worden.

 

6.        Gebruikmaken van de Dienst SereniMax Care

 

Na gebruik te hebben gemaakt van de Test Dienst en/of Check Dienst kan de Potentiële Koper beslissen om het Voertuig te kopen, of hij nu wil gebruiken maken van de Pay Dienst of niet. In dat geval wil de Poteniële Koper zich mogelijks graag beschermen tegen het financieel risico van mechanische of elektronische pech met zijn nieuw aangekochte wagen in de 12 maanden na zijn aankoop en kan daarvoor opteren voor de Care Dienst. 

 

6.1.                  Mogelijkheden om dan de Care Dienst gebruik te maken

 

Op verschillende momenten tijdens de Test Dienst en/of de Check Dienst wort de Potentiële Koper aangeboden om gebruik te maken van de Care Dienst, waarbij de geboden dekking gebaseerd is op de kenmerken van het Voertuig, in het bijzonder diens leeftijd en vermogen.

 

6.2.                  Voorwaarden voor de Verkoper en/of het Voertuig

 

Voor een Voertuig dat ingeschreven is in België (BE)

 

De voorwaarden worden in detail beschreven in de Specifieke Garantievoorwaarden, beschikbaar op het webadres www.serenimax.com/nl/overzicht-van-de-garantie-mechanishe-panne-via-SereniMaxCare

 

6.3.                  Garantiedekking toegekend na de aankoop van het Voertuig

 

Voor een Voertuig dat ingeschreven is in België (BE)

 

Gegevens van de Garantiepartner: Mapfre Assistancia, Rue de Trèves 45, B-1040 Brussel, met BTW nummer BE 0866 778 241.

 

De inhoud van de dekking, maximale bedragen van dekking en terugbetaling, uitsluitingen, franchise, geografische dekking en enige andere voorwaarden : dit wordt in detail beschreven in Specifieke Garantievoorwaarden, beschikbaar op het webadres www.serenimax.com/nl/overzicht-van-de-garantie-mechanishe-panne-via-SereniMaxCare.

 

6.4.                  Onderschrijving van de Garantie en betaling van de Care Dienst

 

Indien de optie de Potentiële Koper aanspreekt zal deze uitgenodigd worden de Care Dienst Kosten te betalen. Dit komt dan bovenop eventuele Check Dienst Kosten en/of Test Dienst Kosten. In dat geval zal een bijkomende pre-authorisatie voor debitering van de Care Dienst Kosten uitgevoerd worden op diens kredietkaart, debetkaart of de Elektronische Portemonnee geopend door de Potentiële Koper bij de Elektronischgeldinstelling.

 

Mocht de Potentiële Koper evenwel beslissen om het Voertuig uiteindelijk niet te kopen, of mocht de aankoop voor welke reden dan ook binnen 8 dagen geannuleerd zijn, of mocht de Garantiepartner de onderschrijving van de garantie voor het Voertuig via de Care Dienst om welke reden dan ook niet aanvaarden, dan wordt het volledige bedrag van deze betaalde Care Dienst Kosten integraal en zonder kosten voor de Potentiële Koper terugbetaald.

7.        Gebruikmaken van de Dienst SereniMax Pay

 

Ongeacht of de Potentiële Koper gebruik heeft gemaakt van de Dienst Test en/of de Dienst Check en/of de Dienst Care, kan hij/zij uiteindelijk beslissen het voertuig te kopen, al dan niet gebruik makend van de Dienst Pay voor de betaling. Indien gekozen wordt de Pay Dienst te gebruiken zullen de Potentiële koper en Verkoper gebruik kunnen maken van bepaalde garanties en beveiliging van de betaling.

 

7.1.                  Het zenden van een aanvraag tot betaling door de Potentiële Koper of door de Verkoper

 

Op voorwaarde dat de uitbreiding het profiel van een Lid naar Potentië Koper of Verkoper goedgekeurd werd door SereniMax, of als het Lid reeds het status van Potentië Koper heeft en deze status nog steeds geldig is, kan de Potentiële Koper via de Website een aanvraag tot betaling zenden naar de Verkoper, of vice versa, kan de Verkoper via de Website een aanvraag tot betaling zenden naar de Potentiële Koper.

 

7.1.1.              Het zenden van een aanvraag tot betaling

 

Een aanvraag tot betaling kan een Voertuig betreffen dat al dan niet onderwerp geweest is van de Dienst Test en/of de Dienst Check. Ze moet zowel een referentie naar het betreffende voertuig, als Initiële Verkoopprijs bevatten.

 

7.1.2.              Ontvangst van een aanvraag tot betaling

 

Eenmaal een aanvraag tot betaling verzonden werd via de Website door de Potentiële Koper of Verkoper, worden de identiteitsgegevens van beide partijen naar de Elektronischgeldinstelling gestuurd, dewelke de wettelijke verplichting heeft een KYC[7] procedure op te starten, teneinde de identiteitsgegevens na te gaan. Afhankelijk van het resultaat zal SereniMax op haar beurt beslissen het profiel van de Potentiëele Koper of Verkoper te aanvaarden of af te wijzen. Indien het profiel effectief geaccepteerd wordt, zal SereniMax de aanvraag doorsturen naar de andere partij, per e-mail en SMS en zal de aanvraag eveneens verschijnen in de het onderdeel « Mijn Betalingen » van zijn/haar profiel.

 

De doorgestuurde aanvraag tot betaling zal de volgende informatie bevatten:

 • Een referentie naar het gewenste Voertuig
 • De Initiële Verkoopprijs

·             Feitelijke informatie over de partij die de betaling aanvraagt, dus ofwel van de Potentiële Koper of van de Verkoper

 

De partij die de aanvraag ontvangt zal over een redelijke responstermijn beschikken om de aanvraag te overwegen en het profiel van de partij die de aanvraag tot betaling stuurde na te gaan, om dan in alle vrijheid de aanvraag te aanvaarden of te weigeren. 

 

·             Inzake de aanvraag tot betaling, die men zal ontvangen hebben per e-mail, zal de partij die de aanvraag tot betaling ontvangen heeft de mogelijkheid hebben deze direct te aanvaarden of te weigeren door op de bijhorende knop te klikken.

 • Inzake de aanvraag tot betaling, die men kan consulteren in de sectie « Mijn Betalingen » in diens profiel zal de partij die de aanvraag tot betaling ontvangt bijkomend de mogelijkheid hebben om delen van het profiel te bekijken van de partij die de aanvraag tot betaling heeft verzonden, alvorens de aanvraag tot betaling te aanvaarden of te weigeren, door op de bijhorende knop te klikken. 
 • Inzake de aanvraag tot betaling, die men zal ontvangen hebben per sms, zal deze laatste een beknopt overzicht van de informatie die ook per mail zal verstuurd geweest zijn per van ongeveer 160 tekens omvatten en zal de partij die de aanvraag tot betaling ontvangt vragen de aanvraag tot betaling te aanvaarden of weigeren door simpelweg per SMS te antwoorden. Bijvoobeeld « Serenimax aanvraag tot betaling : J. Doe, 43 jaar, geverifieerd profiel, wil graag overgaan tot de beveiligde betaling van uw voertuig. Indien u wenst in te stemmen, antwoord dan met « OK » ». Ondanks het beknopte karakter van de informatie in de SMS, begrijpt en aanvaardt de partij die de aanvraag tot betaling ontvangt dat hij aan dezelfde rechten en plichten gebonden is als had hij de aanvraag tot betaling per e-mail of in de sectie « Mijn Betalingen »van zijn profiel als Lid ontvangen. 

 

Het is in het gemeenschappelijke belang van SereniMax, de Potentiële Koper en Verkoper dat de partij die een aanvraag tot betaling ontvangt zo snel mogelijk antwoordt op de aanvragen tot betaling van de andere partij, ongeacht of deze aanvragen aanvaard of geweigerd worden. Als men driemaal (3) niet antwoordt op drie (3) aanvragen tot betaling zal het profiel als Lid van de partij in kwestie tijdelijk opgeschort worden door SereniMax.

 

7.1.3.              Aanvaarding door de Potentiële Koper van een aanvraag tot betaling en de daaropvolgende overschrijving van de Initiële Verkoopprijs door de Potentiële Koper naar diens Elektronische Portemonnee.

 

Indien de aanvraag tot betaling geïnitieerd werd door de Verkoper zal deze uitgenodigd worden een unieke pincode te kiezen die later gebruikt zal worden voor de Transactie. De Verkoper mag deze onder geen enkele voorwaarde bekendmaken aan wie dan ook, inbegrepen de Potentiële Koper als deze zou proberen deze pincode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst. 

 

Indien de aanvraag tot betaling aanvaard werd door de Potentiële Koper zal ook hij uitgenodigd worden een unieke pincode te kiezen. De Potentiële Koper mag deze onder geen enkele voorwaarde bekendmaken aan wie dan ook, inbegrepen de Verkoper als deze zou proberen deze pincode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst.

 

Vervolgens zal SereniMax de Potentiële Koper uitnodigen een overschrijving uit te voeren naar zijn eigen Elektronische Portemonnee, overeenkomstig aan de Initiële Verkoopprijs : zodoende zal de Elektronische Portemonnee van de Potentiële Koper gecrediteerd worden met diezelfde som.

 

SereniMax informeert de Verkoper dan dat de Portemonnee van de Potentiële Koper gecrediteerd is met een som die overeenkomt met de Initiële Verkoopprijs en dat beiden nu kunnen overgaan tot de finalisatie van de Transactie.

 

7.1.4.              Aanvaarding door de Verkoper van een aanvraag tot betaling en de daaropvolgende overschrijving van de Initiële Verkoopprijs door de Potentiëke Koper naar diens Elektronische Portemonnee.

 

Indien de aanvraag tot betaling aanvaard werd door de Potentiële Koper zal ook hij uitgenodigd worden een unieke pincode te kiezen. De Potentiële Koper mag deze onder geen enkele voorwaarde bekendmaken aan wie dan ook, inbegrepen de Verkoper als deze zou proberen deze pincode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst.

 

Indien de aanvraag tot betaling aanvaard wordt door de Verkoper zal deze uitgenodigd worden een unieke pincode te kiezen die laten gebruikt zal worden voor de Transactie. De Verkoper mag deze onder geen enkele voorwaarde bekendmaken aan wie dan ook, inbegrepen de Potentiële Koper als deze zou proberen deze pibcode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst.

 

Vervolgens zal SereniMax de Potentiële Koper uitnodigen een overschrijving uit te voeren naar zijn eigen Elektronische Portemonnee, voor een bedrag gelijk aan de Initiële Verkoopprijs : zodoende zal de Elektronische Portemonnee van de Potentiële Koper gecrediteerd worden met diezelfde som.

 

SereniMax informeert de Verkoper dan dat de Portemonnee van de Potentiële Koper gecrediteerd is met een som die overeenkomt met de Initiële Aankoopprijs en dat beiden nu kunnen overgaan tot de finalisatie van de Transactie.

 

7.2.                  Transactie en effectieve overdracht van het Voertuig en haar sleutels aan de Potentiële Koper.

 

7.2.1.              Voorbereiding van de documenten die opgesteld moeten worden vóór de voortzetting van de transactie.

 

Voordat de Eigenaar en de Potentiële Koper elkaar fysiek ontmoeten om de transactie af te ronden, moeten ze de benodigde documenten voorbereiden:

 • Documenten die getoond dienen te worden aan de andere partij, zoals identiteitskaart, rijbewijs, inschrijvingsbewijs, etc.
 • Een Verkoopcontract, afgedrukt door de Potentiële Koper maar best ook door de Verkoper. Om redenen van eenvoud zal SereniMax haar eigen verkoopovereenkomst voorstellen maar niet opleggen en dit naar de Potentiële Koper en de Verkoper sturen als een bijlage. Of de overeenkomst nu opgesteld is door de Verkoper of door de Potentiële Verkoper, de volgende zaken moeten in het Verkoopcontract opgenomen zijn:
  • namen, adres, registratienummer van het Voertuig en / of chassisnummer, etc.

o   Een lijst van de rechten en plichten van elk

 

7.2.2.              Verplicht gebruik van de smartphone-app

 

Als voorwaarde voor het afsluiten van de Transactie moeten de Potentiële Koper en de Verkoper SereniMax's speciaal ontwikkelde smartphone-app downloaden en installeren om de laatste fasen van de Transactie te doorlopen.

 

7.2.3.              Ontmoeting voor de afronding van de Transactie

 

De potentiële Koper en Verkoper ontmoeten elkaar op de afgesproken datum en tijdstip handelen de vereiste formaliteiten af :

 

 • Visuele controle door de Verkoper dat de documenten die door de Potentiële Koper zijn aangegeven en beschikbaar zijn op zijn profiel, inderdaad overeenkomen met de fysieke documenten die door deze laatste zijn voorgelegd, en in het bijzonder zijn identiteitskaart en zijn rijbewijs
 • Visuele controle door de Potentiële Koper van inschrijvingsbewijs van het Voertuig alsook een geldig certificaat van de technische controle.
 • Inspectie van de binnen- en buitenkant van het Voertuig en in het bijzonder het chassisnummer
 • Ondertekenen van het Verkoopcontract
 • Afronding van de Transactie

 

 

7.2.4.              Begin van de Transactie : invoeren van de Finale Verkoopprijs

 

Na de app die bedoeld is om de transactie af te handelen, opgestart te hebben op de smartphone van de Verkoper, zullen de Potentiële Koper en de Verkoper gevraagd worden om aan te geven aan hoeveel het Voertuig daadwerkelijk verkocht zal worden. Hoewel dit bedrag in theorie overeenkomt met de Initiële Verkoopprijs, is het mogelijk dat de Potentiële Koper en de Verkoper om wat voor reden dan ook een lager bedrag overeenkomen zijn. In dit geval moeten de Potentiële Koper en de Verkoper een lager bedrag invoeren, overeenstemmend aan de Finale Verkoopprijs.

 

7.2.5.              Invoeren van de pincode van de Potentiële Koper in smartphone-app.

 

Zodra een van de partijen de Definitieve Verkoopprijs in de smartphone app ingevoegd heeft, moet de Potentiële Koper de smartphone van de verkoper in handen nemen om discreet de pincode die hij eerder creëerde, in te voeren in de smartphone-app. Opnieuw wordt aan de Potentiële Koper gevraagd deze onder geen enkele voorwaarde bekend te maken aan wie dan ook, inbegrepen de Verkoper als deze zou proberen deze pincode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst.

 

7.2.6.              Invoeren van de pincode van de Verkoper in smartphone-app.

 

Nadat de Potentiële Koper zijn pincode ingebracht heeft in de smartphone-app, moet de verkoper zijn smartphone opnieuw in handen nemen om de pincode die hij eerder gemaakt heeft discreet in de app van de smartphone in te voegen. Opnieuw wordt aan de Verkoper gevraagd deze onder geen enkele voorwaarde bekend te maken aan wie dan ook, inbegrepen de Potentiële Koper als deze zou proberen deze pincode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst.

 

 

7.2.7.              Aanmaken en versturen van bijkomende pincode per SMS aan de Potentiële Koper.

 

Nadat de Verkoper zijn pincode ingevoerd heeft in de smartphone-app zal SereniMax een bijkomende pincode genereren die per SMS naar de smartphone van de Potentiële Koper gestuurd zal worden. Na de SMS ontvangen te hebben dient de Potentiële Koper de smartphone van de Verkoper weer in handen te nemen om er de bijkomende pincode in te voeren Opnieuw mag de verkoper deze onder geen enkele voorwaarde bekendmaken aan wie dan ook, inbegrepen de Potentiële Koper als deze zou proberen deze pincode te vragen, noch aan eender wie die zich voorstelt als vertegenwoordiger van SereniMax of haar klantendienst.

 

 

7.2.8.              Definitieve validatie van de transactie

 

Voorafgaand aan de definitieve voltooiing van de Transactie, zullen de partijen nog een laatste kans hebben om te verifiëren dat alle elementen van deze Transactie overeenstemmen met wat de partijen voorzien hadden, in het bijzonder de identificatie-informatie van de Potentiële Koper en Verkoper de Finale Verkoopprijs.

 

Als dit het geval is, zullen de partijen op de knop 'Transactie bevestigen' drukken, in welk geval de transactie volledig en onherroepelijk voltooid zal zijn.

 

In een dergelijk geval wordt het bedrag dat overeenkomt met de Finale Verkoopprijs onherroepelijk overgeschreven van de Elektronische Portemonnee van de Potentiële Koper naar de Elektronische Portemonnee van de Verkoper. 

 

7.2.9.              Overschrijving van de elektronische portemonnee van de verkoper naar zijn gebruikelijke bankrekening.

 

Op eender welk moment na de afronding van de Transactie, zal de Verkoper in staat zijn om het bedrag van de Finale Verkoopprijs van zijn Elektronische Portefeuille over te maken naar zijn gebruikelijke bankrekening.

 

8.        Betalingen

 

Inzake de uitvoering van de eventuele betalingen die men ontvangt of verzendt naar een ander Lid, en inzake de uitvoering van de eventuele betalingen die een Lid verzendt naar de Garantiepartner, de Verzekeringspartner, de Bijstandspartner, de Diagnosepartner en/of SereniMax aanvaardt elk Lid dat bovengenoemde betalingen via de Website door de Elektronischgeldinstelling afgehandeld worden. Indien een Lid een eventuele betaling zelf wenst uit te voeren, geeft het Lid de instructies betreffende de betaling aan de Elektronischgeldinstelling door via zijn profiel en mandateert uitdrukkelijk SereniMax om de bovenvermelde instructies aan de Elektronischgeldinstelling door te geven in zijn naam en voor zijn rekening.

 

8.1.                  Identiteit en details van de Elektronischgeldinstelling

 

De Elektronischgeldinstelling is Mangopay, een onderdeel van Leetchi Corp SA (dat zelf een dochter is van Crédit Mutuel Arkéa SA), 10 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, geregistreerd bij de Luxemburgse Financial Regulator CSSF onder het nummer W00000005 als uitgever van elektronisch geld.

 

SereniMax werd aangemeld door Leetchi Corp SA bij de FSMA (de Belgische autoriteit voor financiële diensten en markten) als verdeler van elektronische geld, en dit via de CSSF (de Luxemburgse toezichthouder van de financiële sector).

 

8.2.                  Algemene Betalingsvoorwaarden

 

De Algemene Betalingsvoorwaarden van deze AGV zijn deze van de Elektronischgeldinstelling en worden beschreven op www.mangopay.com/terms/Mangopay_Terms-NL.pdf.

 

8.3.                  Aanvaardde betalingsmogelijkheden

 

De Elektronischgeldinstelling aanvaardt op heden de volgende betaalmogelijkheden:

 • Bankoverschrijvingen
 • MasterCard
 • Maestro
 • Visa

 

De Elektronischgeldinstelling aanvaardt dus niet:

 • Cash
 • Checks
 • PayPal
 • Sepa direct debit

 

8.4.                  Ondersteunde munten

 

Indien het Voertuig geregistreerd werd in Canada, de Euro-zone, het Verenigd Koninkrijk, Polen of de Verenigde Staten, zullen de bedragen op de Website vermeld zijn in de lokale munt (dus in CAD, EUR, GBP, PLN or in USD) en moet de Elektronischgeldinstelling de betalingen in deze munt kunnen uitvoeren.

 

Indien het Voertuig geregistreerd werd in een ander land dan hierboven vermeld, zullen de bedragen op de Website vermeld zijn in EUR, CAD, USD, GPP of PLN, en kan mogelijks een bedrag tussen haakjes in de lokale munt puur indicatief vermeld worden. De effectieve transacties zullen evenwel steeds gebeuren in EUR, CAD, USD, GPP of in PLN. De Potentiele Potentiële Koper en de Verkoper dienen zich te wenden tot hun eigen bankinstelling om te zien of en hoeveel wisselkoers of andere kosten verrekend dienen te worden.

 

8.5.                  Betaalvoorwaarden specifiek voor elke Dienst

 

8.5.1.               Betaalvoorwaarden specifiek voor de SereniMax Test Dienst

 

Om elk Gedekt Voertuig van dekking te voorzien zoals beschreven in Artikel 4.8 ontvangen de Bijstandspartner en de Verzekeringspartner voor elke Proefrit een Bijstandspremie of een Verzekeringspremie rechtstreeks van de Potentiële Koper via de online betalingsdienst van de Elektronischgeldinstelling. Langs haar kant ontvangt ook SereniMax voor elke Proefrit een Reservatievergoeding die rechtstreeks wordt betaald door de Potentiële Koper via de online betalingsdienst van de Elektronischgeldinstelling. De respectievelijke bedragen van die Bijstandspremie, Verzekeringspremie en Reservatievergoeding zijn gebaseerd op zowel het aantal Proefritten alsook het aantal effectieve afgelegde kilometers.

 

8.5.2.               Betaalvoorwaarden specifiek voor de SereniMax Check Dienst

 

Voor elke Diagnose uitgevoerd op een Voertuig ontvangt de Diagnose Expert of de Diagnose Garage rechtstreeks de verschuldigde vergoeding, de Diagnose Kosten, van het Lid door middel van de online betaaldienst verzorgd door de Elektronischgeldinstelling.  Langs haar kant ontvangt SereniMax eveneens rechtstreeks van het Lid voor elke Check Dienst haar vergoeding, de Reservatievergoeding, door middel van de online betaaldienst verzorgd door de Elektronischgeldinstelling. De bedragen van deze kosten hangen af van het aantal en de soort Diagnoses er plaats zullen hebben.

 

8.5.3.               Betaalvoorwaarden specifiek voor de SereniMax Care Dienst

 

Voor elke Care Dienst waarvoor de Potentiële Koper een Voertuig inschrijft ontvangt de Garantiepartner rechtstreeks de verschuldigde Garantiepremie van de Potentiële Koper door middel van de online betaaldienst verzorgd door de Elektronischgeldinstelling. Langs haar kant ontvangt SereniMax eveneens rechtstreeks van de Potentiële Koper voor elke Care Dienst haar vergoeding, de Reservatievergoeding, door middel van de online betaaldienst verzorgd door de Elektronischgeldinstelling. De bedragen van deze kosten hangen af van het aantal garanties die er afgenomen worden en van de kenmerken van het Voertuig.

 

8.5.4.               Betaalvoorwaarden specifiek voor de SereniMax Pay Dienst

 

Voor elke verkoop van een Voertuig waarbij de betaling gebeurde via de Pay Dienst, ontvangt SereniMax haar vergoeding, de Pay Dienst Kosten, van de Verkoper: hiervoor wordt een bedrag van minstens EUR 24.99 afgehouden van het origineel betaalde bedrag, zijnde de Finale Verkoopprijs, dat door de Potentiële Koper naar de Elektronische Portemonnee van de Verkoper werd getransfereerd, door middel van de online betaaldienst verzorgd door de Elektronischgeldinstelling.

 

9.        Beperking van verantwoordelijkheid

 

SereniMax is geen autoverhuurmaatschappij maar een dienstenplatform met de bedoeling om Eigenaars en Potentiële Kopers met elkaar in contact te brengen die een Voertuig willen kopen of verkopen.

 

SereniMax komt niet tussen in de transacties tussen de Potentiële Koper en de Verkoper. SereniMax communiceert informatie uitgaande van de Gebruikers maar staat niet garant voor de correctheid, authenticiteit of volledigheid. In deze context valt het aan de Gebruiker toe om voorzichtigheid uit te oefenen wanneer een overeenkomst wordt gesloten met een andere Gebruiker.

 

SereniMax is niet in staat om a priori controle uit te voeren op de kwaliteit, de veiligheid en de rechtmatigheid van de aangeboden Voertuigen, noch op de waarachtigheid en juistheid van de online profielen, noch op de mogelijkheid van de Eigenaars om de Voertuigen ter beschikking te stellen, noch op de reële mogelijkheid van de Potentiële Kopers om het Voertuig correct te gebruiken.

 

SereniMax kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden en fouten in de beschrijvingen van Voertuigaanbiedingen ; elke Verkoper heeft de verplichting om duidelijke, reële en geactualiseerde informatie ter beschikking te stellen volgens de zogenaamde « goede huisvader »- regel.

 

SereniMax kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gevallen van niet-conformiteit van Voertuigen aan de beschrijving gepubliceerd op de Website.

 

SereniMax, in de loutere hoedanigheid van bemiddelaar, kan op geen enkel wijze verantwoordelijk gesteld worden voor het uitblijven van een volledige of gedeeltelijke uitvoering van een Proefrit. In ieder geval kan SereniMax niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig geschil bij een Proefrit, in het bijzonder elke vorm van schade vastgesteld door de Potentiële Koper of de Verkoper in verband met een Proefrit van een Voertuig.

 

De Verkopers kunnen op geen enkele wijze een financiële compensatie of schadeloosstelling verhalen op SereniMax, de Verkopers dragen zelf de risico's van de terbeschikkingstelling van de Voertuigen.

 

Sinds SereniMax niet tussenkomt in de transacties tussen een Verkoper en een Potentiële Koper, ontheffen de Gebruikers SereniMax van elke vorm van verantwoordelijkheid (eveneens haar moederondernemingen, filialen, vennootschappen van de groep, mandatarissen, directeurs, vertegenwoordigers en werknemers) in geval van geschil tussen meerdere Gebruikers , klachten, of elke huidige of toekomstige vorm van schade – vermoede of geconstateerde schade die resulteert vanuit een direct of indirect gebruik van de Website.

 

SereniMax kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag en/of het rijgedrag van de Potentiële Kopers.

 

SereniMax is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de verwachte winst, reëel of niet-resulterend uit het gebruik van de Website door de Eigenaars. Het valt toe aan de Leden om deze aan te geven en te betalen, net zoals eventuele voorheffingen en alle eventuele belastingen welke inkomsten er door gebruik van de Website ook worden gerealiseerd, inclusief een eventuele BTW.

 

SereniMax en haar directeurs, werknemers, eigenaars, mandatarissen, vertegenwoordigers en partners kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor directe schade, indirecte materiële - en immateriële schade als gevolg van gebruik van de Website.

 

SereniMax evalueert noch valideert transacties uitgevoerd via de Website. De Bezoekers, ook de Leden, zijn de enige verantwoordelijken voor de legaliteit van hun acties.

 

Behalve in het geval dat ondergenoemde op de hoogte gebracht werd van illegale inhoud volgens de letter van de wet en niet prompt reageerde door verwijdering, kan SereniMax niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of handelingen (of afwezigheid van handelingen) van Bezoekers, noch voor Voertuigen ter beschikking gesteld op de Website.

 

SereniMax staat niet garant voor de solvabiliteit van Gebruikers, inclusief Potentiële Kopers.

 

SereniMax biedt hypertext links aan naar internet websites onder redactie en/of beheer van derde partijen. Aangezien geen enkele vorm van controle wordt uitgeoefend op de externe bronnen, erkent de Bezoeker dat SereniMax geen verantwoordelijkheid opneemt voor de beschikbaarheid en/of inhoud van de websites in kwestie, inclusief de website van de Bijstandspartner of van de Verzekeringspartner.

 

SereniMax garandeert niet dat de Dienst niet onderbroken kan zijn noch dat de Dienst vrij is van fouten. Ook al waakt SereniMax erover dat de Website 24/7 beschikbaar is, behoudt SereniMax het recht om op het even welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Website te onderbreken, dit omwille van technische of enige andere reden, of zelfs om de Dienst te stoppen, en dit zonder dat SereniMax kan verantwoordelijk gesteld worden voor dergelijke onderbreking en de gevolgen die hieruit kunnen vloeien voor een Gebruiker of enige derde partij.

10. Overmacht

 

De verantwoordelijkheid van SereniMax kan niet worden ingeroepen in geval van vertraging, of gedeeltelijke of gehele afwezigheid van de uitvoering van haar diensten in het geval zij onderhevig is aan overmacht.

 

Overmacht behelst elke onvoorziene, onafwendbare gebeurtenis, onafhankelijk van de intentie van de partijen en die ijver niet kan voorkomen en zich voordoend na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst en de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de daaruit vloeiende verplichtingen hinderen.

 

Als overmacht wordt onder andere beschouwd: stakingen en pannes van de technische- en informaticadiensten.

11. Intellectuele eigendom

 

Alle redactioneel materiaal, foto’s en afbeeldingen, animaties, video’s en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, al dan niet gedeponeerde merken die op de Website figureren zijn het materiële en intellectuele eigendom van SereniMax of van gelieerde bedrijven of externe bedrijven waar SereniMax een gebruikslicentie mee heeft afgesloten. Deze worden beschermd door auteursrechten, merkenrechten of andere rechten rond intellectuele eigendom. Het is verboden om enig deel of het geheel van de Site te kopiëren, verzenden, verdelen, verkopen, publiceren, uitzenden, laten circuleren, herschikken of veranderen, zonder de voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming van SereniMax, tenzij dit om wettelijke redenen niet nodig zou zijn.

 

Conform de wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten mogen delen van de Website afgedrukt of gedownload worden voor pure persoonlijke, informatieve en niet commerciële doeleinden, of om te communiceren of te verdelen binnen nauwe familiale kring. Bepaalde bedrijfsnamen, tekens, logo’s, tekeningen en modellen die op de Site figureren, kunnen beschermd worden door intellectueel of industrieel eigendom. Deze mogen dus niet vrij gebruikt worden.

 

Het aanvaarden van deze AGV mag dus in geen enkel geval geïnterpreteerd worden als een impliciete licentie of toestemming voor het gebruik van enige informatie, materiaal, product of dienst die door intellectueel of industrieel eigendom beschermd wordt.

12. Algemeen

 

12.1.            Aanpassingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

SereniMax behoudt het recht om de Website en/of de gegeven Algemene Gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht te veranderen, inclusief de Reservatiesvergoeding, en dit op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

 

In dit geval zullen de aangepaste Algemene Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd worden op de Website en SereniMax voorziet eveneens een notificatie van de aanpassing aan de Leden van de Website. Als deze na de notificatie van de aanpassing en/of bekendmaking op de Website de Website blijven gebruiken, aanvaardt men de facto de aangepaste versie van de AGV. Als bovengenoemden de aanpassing niet aanvaarden is het enige toeverlaat dat overblijft de Website niet meer te gebruiken.

 

De AGV zijn van toepassing op de gebruikers van de Website vanaf het moment van publicatie op de Website of vanaf het moment van notificatie van de aanpassing aan de Leden en kunnen niet toegepast worden op reeds afgesloten overeenkomsten.

 

12.2.            Instemming van bewijs

 

Het aanvaarden van deze AGV alsook de ondertekening van Proefritscontract op elektronische wijze, inclusief via email of SMS, heeft onder de partijen eenzelfde juridische waarde als ware een akkoord gemaakt via een papieren contract.

 

De geregistreerde informatie wordt bewaard in informatica systemen beschermd volgens redelijke veiligheidsoverwegingen, teneinde bewijs te bewaren van de gevoerde communicatie tussen de partijen.

 

12.3.            Toepasselijk recht

 

De bepalingen van de huidige AGV worden vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschil zal elk geding betreffende de interpretatie of uitvoering van de huidige AGV onderworpen worden aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel, als enige competente instantie.

 

12.4.            Buitengerechtelijke regeling

 

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

12.5.            Slotbepaling

 

De Franse tekst van deze AGV (zie https://www.serenimax.com/fr/conditions-generales-d-utilisation) vormt de enige authentieke tekst. Ingeval van verschillen tussen de Franse tekst en een vertaling in een andere taal, is de Franse tekst doorslaggevend.

 

 

 

 [1] Comme par exemple en France avec le formulaire Cerfa 13754

[2] Zoals de FOD Mobiliteit en Vervoer in België, zie http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/types/wagens

[3] Zoals Facebook, Google+, etc..

[4] Voorbeelden van aanbieders van tijdelijke e-mail adressen zijn 10MinuteMail, Mailinator, Yopmail, etc..

[5] Een uitzondering wordt gemaakt wanneer het Voertuig bestuurd wordt door een niet-Lid bij noodtransport van de Koper naar een dokter, hospitaal, kliniek of elk zorginsituut

[6] Voorbeeld: indien de Verkoper een compensatie van EUR 5,000 moet krijgen, dan betaalt de Potentiële Koper eerst EUR 500 aan d eVerkoper via de Waarborg, en wordt de resterende EUR 4,500 betaald door de Verzekeringspartner